Manuál k formulárom pre evidenciu projektov

Vytvorené elektronické formuláre slúžia pre evidenciu a registráciu projektov na EU v Bratislave, v zmysle schválenej a platnej Internej smernice č. 12/2011, s účinnosťou od 1. 1. 2012. (skrátene "Zásady administratívneho a finančného riadenia projektov.....na EU v Bratislave").

Pri vypĺňaní príslušného elektronického formulára postupujte nasledovne:

  • Vyberte zo zoznamu príslušný formulár projektového "typu", v súčasnosti sú k dispozícii Formulár projektového zámeru, Formulár podaného projektu a Formulár schváleného projektu.
  • Formuláre obsahujú tzv. POVINNÉ polia, ktoré sú graficky označené červeným znakom " * " (hviezdička) a sú umiestnené vľavo od príslušného poľa formulára. Tieto polia je potrebné vyplniť, inak sa formulár neodošle do databázy a zobrazí sa chybové hlásenie, ktoré upozorní na povinnosť vyplnenia tohto typu poľa formulára(resp. všetkých povinných polí, ktoré neboli vyplnené).
  • Nepovinné polia príslušného formulára nie je potrebné vyplniť, uľahčí to však triedenie, resp. úplnosť údajov pre príslušný projekt, evidovaný na EU v Bratislave.
  • Pri každom poli formulára existuje kontextová nápoveda - aktívny obrázok so znakom " ? " - (otáznik), ktorý po prejdení polohovacím zariadením (myšou) ukáže text nápovedy, súčasne zobrazí či je príslušné pole formulára povinné alebo nepovinné.
  • Pri niektorých povinných poliach je nutné vybrať z "roztváracieho zoznamu" hodnotu, podľa kontextovej nápovedy(naprílad pri poli s názvom "Pracovisko zodpovedného riešiteľa projektu..." - vyberte 1 z možností, v prípade, že zodpovedný riešiteľ projektu nemá pracovný pomer na EU v Bratislave, zvoľte možnosť "INÉ" a doplňte v ďalšom poli formulára, ktoré je umiestnené v poradí za týmto povinným poľom formulára).
  • Po vyplnení údajov v poliach formulára skontrolujte ešte raz údaje a odošlite tlačidlom "Odoslať formulár". Ak je správne vyplnený formulár, tzn. že minimálne sú vyplnené údaje v tzv. povinných poliach, formulár je odoslaný do databázy evidencie projektov na EU v Bratislave. To sa zobrazí informáciou s textom "Ďakujeme za vyplnenie a odoslanie formulára....".
  • V prípade, že ste nevyplnili minimálne povinné polia a odoslali ste formulár, zobrazí sa chybové hlásenie s informáciou o povinnom doplnení tzv. povinných polí a znovuzaslaní formulára.
  • V prípade, že údaje z formulára neodošlete, máte možnosť už vyplnený a neodoslaný formulár vymazať tlačidlom "Vymazať formulár". Následne je formulár vymazaný a žiadne údaje nie sú odoslané do databázy evidencie projektov na EU v Bratislave.
  • Údaje z formulára je možné prehliadať v databáze evidencie projektov na tejto podstránke, s možnosťou výberu príslušnej databázy podľa typu formulára.

Poznámka:

V zobrazení príloh č. 1, 2 a 3 Internej smernice č. 12/2011 zo dňa 23. 11. 2011(s účinnosťou od 1. 1. 2012) sa môžu vyskytovať niektoré odlišnosti v zobrazení/počte alebo v popise a type(povinné/nepovinné polia atď.) jednotlivých polí elektronických formulárov pre evidenciu a registráciu projektov na EU v Bratislave. V zmysle pôvodného návrhu a počas testovacej a ´pilotnej prevádzky´ vypĺňania a odosielania elektronických formulárov boli uskutočnené niektoré úpravy. Tieto však nemajú vplyv na správnu funkčnosť pri vypĺňaní a zasielaní formulárov do príslušnej databázy.

 

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie pri vypĺňaní a zasielaní formulárov, slúžiacich pre evidenciu projektov na EU v Bratislave. OVaDŠ v kooperácii s ÚMP EU.