Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium koncepčne zabezpečuje činnosti na úseku vedy a doktorandského štúdia, riadi a koordinuje vedecko-výskumnú činnosť na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len “EU v Bratislave”).

Pripravuje podkladové a koncepčné materiály pre riadiacu činnosť vedenia EU v Bratislave, zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s prácou internej grantovej komisie (návrhy, schvaľovanie projektov, rozdeľovanie finančných prostriedkov a pod.).

Spracováva štatistické materiály, analýzy a správy o vedecko-výskumnej činnosti za EU v Bratislave. Koordinuje doktorandské štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave a zabezpečuje práce súvisiace s programom EDAMBA. Spracováva podklady k plánovaniu, štatistickým informáciam a rozborom. Vedie korešpondenciu s nadriadenými orgánmi a pracoviskami súvisiacimi s agendou vedy, výskumu a doktorandského štúdia.

Organizuje udeľovanie čestných vedeckých hodností Dr. h. c. na EU v Bratislave, celouniverzitné kolá študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) a mimoriadne úlohy na základe poverenia Vedenia EU v Bratislave na úrovni EU v Bratislave (Cena rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť, medzinárodné vedecké konferencie na úrovni EU v Bratislave a pod.).

Ing. Martina Brčáková

vedúca oddelenia

Miestnosť: E3.27
Tel.: +421 2 6729 5192, 6729 5377
E-mail: martina.machova@euba.sk

 

Ing. Jana Tkáčová

Miestnosť: E3.27

Tel.: +421 2 6729 5377

E-mail: jana.tkacova@euba.sk

 

Ing. Mgr. Jozef Wallner

Ekonomické rozhľady

Miestnosť: E3.06

Tel.: +421 2 6729 5278

E-mail: jozef.wallner@euba.sk

 

Ing. Gabriel Adamek

Miestnosť: E3.06

Tel.: +421 2 6729 5278

E-mail: gabriel.adamek@euba.sk


 

Úradné hodiny:

Pondelok 10:00 - 12:00
Utorok 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00
Štvrtok 13:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 12:00