Publikácie ústavu

MORVAY, K.: Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku.  ISSN: 0013-3035, Ekonomický časopis, ročník 58, číslo 2/2010, s.144-155

MORVAY, K.: Štruktúrna adaptácia zamestnanosti na recesiu a jej prekonávanie v slovenskej ekonomike. ISSN: 0013-3035, Ekonomický časopis, 60, 2012, č. 2, s. 130-145

OUTRATA, R. Konkurencieschopnosť a proces dobiehania: metodologické východiská. ISSN 0323-262X , 2010, Ekonomické rozhľady č.2, XXXIX, s.  207-218

OUTRATA, R.: Komparatívna analýza konkurencieschopnosti ekonomík vybraných nových členských štátov Európskej únie. ISSN: 0013-3035, Ekonomický časopis, 60, 2012, č. 4, s. 371-387

ZAJAC, Š.: ZAJAC, Š.: Innovation Policy in Slovakia – Institutional Settings and Challenges, In: Innovation Cultures: Challenge and Learning Strategy. Edited by Jiří Loudín and Klaus Schuch. ISBN 978-80-7007-273-8,Praha, Filosofia 2009, s. 215-220