Informácie o ústave

Ústav ekonómie a manažmentu pôsobí od 1.8. 2008 ako celouniverzitné výskumné pracovisko. Jeho cieľom je prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na Ekonomickej univerzite.

Ústav zabezpečuje dva druhy úloh:


a) základné úlohy - vo výskumnej oblasti:

  • identifikuje strategické dlhodobé úlohy v oblastiach, ktoré majú pre rozvoj ekonómie a manažmentu kľúčový význam a ktoré tvoria nosné línie ekonomického výskumu ústavu;
  • definuje prioritné témy, ktoré budú predmetom výskumu ústavu;
  • vytvára výskumné a inovačné centrá v prioritných oblastiach výskumu;
  • zabezpečuje realizáciu vlastného výskumu v schválených prioritných témach;
  • svojimi aktivitami získava mimodotačné prostriedky z verejných a súkromných zdrojov a využíva ich v prospech podpory výskumu;
  • organizuje semináre, konferencie a iné akademické činnosti na prezentovanie výsledkov svojho výskumu;

b) podporné úlohy - v informačnej, dokumentačnej, koordinačnej a komunikačnej oblasti:

  • šíri výsledky ekonomickej vedy v spoločnosti (konzultačné, poradenské a iné);
  • pripravuje podklady pre rozhodovanie vedenia univerzity pri tvorbe koncepcií rozvoja vedy a výskumu na Ekonomickej univerzite;
  • zabezpečuje vedenie agendy, ktorá súvisí s výberom a hodnotením interných grantových projektov na univerzite;
  • koordinuje výskumné činnosti prebiehajúce na univerzite s relevantnými výskumnými činnosťami externých subjektov.

Výskumné zameranie ústavu je dlhodobo orientované na otázky znalostnej ekonomiky, so zameraním na výskum a vývoj, inovácie, trh práce a konkurencieschopnosť ekonomiky.

Kontakt:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Ústav ekonómie a manažmentu
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava