Ústav ekonómie a manažmentu

Kontakty:

 

prof. Ing. Peter Staněk, CSc.

riaditeľ ústavu

miestnosť: E9.06

tel.: +421 2 6729 5172

e-mail: peter.stanek@euba.sk


doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.

miestnosť: E9.20

tel.: +421 2 6729 5171

e-mail: saleh.obadi@euba.sk


Ing. Štefan Zajac, CSc.

miestnosť: E9.18

tel.: +421 2 6729 5168
e-mail: stefan.zajac@euba.sk


Ing. Paula Puškárová, PhD., Dis.art

miestnosť: E9.21

tel.: +421 2 6729 5170

e-mail: paula.puskarova@euba.sk

 

Ing. Erika Bartalosová, PhD.

miestnosť: E9.19

tel.: +421 2 6729 5169

e-mail: erika.bartalosova@euba.sk


Ústav je celouniverzitným výskumným pracoviskom, ktoré má prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Zabezpečuje dva druhy úloh:

a) základné úlohy - vo výskumnej oblasti:

  • identifikuje strategické dlhodobé úlohy v oblastiach, ktoré majú pre rozvoj ekonómie a manažmentu kľúčový význam a ktoré tvoria nosné línie ekonomického výskumu ústavu;
  • definuje prioritné témy, ktoré budú predmetom výskumu ústavu;
  • vytvára výskumné a inovačné centrá v prioritných oblastiach výskumu;
  • zabezpečuje realizáciu vlastného výskumu v schválených prioritných témach;
  • svojimi aktivitami získava mimodotačné prostriedky z verejných a súkromných zdrojov a využíva ich v prospech podpory výskumu;
  • organizuje semináre, konferencie a iné akademické činnosti na prezentovanie výsledkov svojho výskumu;

 

b) podporné úlohy - v informačnej, dokumentačnej, koordinačnej a komunikačnej oblasti:

  • šíri výsledky ekonomickej vedy v spoločnosti (konzultačné, poradenské a iné);
  • pripravuje podklady pre rozhodovanie vedenia univerzity pri tvorbe koncepcií rozvoja vedy a výskumu na EU v Bratislave;
  • zabezpečuje vedenie agendy, ktorá súvisí s výberom a hodnotením interných grantových projektov na univerzite;
  • koordinuje výskumné činnosti prebiehajúce na univerzite s relevantnými výskumnými činnosťami externých subjektov.