Ekonomické rozhľady - Zoznam autorov

ISSN 0323-262X
EV 4393/11

Zoznam autorov časopisu Ekonomické Rozhľady / Ekonomické Rozhľady v abecednom poradí:

Adamcová, Lívia, prof. PhDr., PhD.

Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295225      , e-mail: dekfaj@euba.sk

Belanová, Katarína, Ing., PhD.

Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291146      , e-mail: katarina.belanova@euba.sk

Berács, József, prof. Dr. University of Pannonia, Egyetem u.10, 8200 Veszprém, Maďarsko, tel.:            +3688624945      , e-mail: beracs@gtk.uni-pannon.hu
Bučková, Veronika, Ing. Katedra financií, Fakulta ekonomicko-správní, Masarykova univerzita, Brno, Česká Republika, e-mail: v.buckova@mail.muni.cz
Čaplánová, Anetta, doc. Ing., PhD.

Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291531      , e-mail: anetta.caplanova@euba.sk

Čiernik, Anton, Ing., PhD. Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291386      , e-mail: anton.ciernik@centrum.sk
Dinh He, Nguyen, Ing. Katedra štatistiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, e-mail:nguyen.slovakia@gmail.com
Dováľová, Gabriela, Ing., PhD. Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421252497822      , e-mail: gabriela.dovalova@savba.sk
Dubovická, Lenka, Ing., PhD. Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská Republika, tel.: +42155573245, e-mail: lenka.dubovicka@euke.sk
Dudová, Iveta, doc. Ing., PhD. Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291513      , e-mail: dudova@euba.sk
Dvořák, Vladimír, Mgr. Katedra obchodu a cestovního ruchu, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, Česká Republika, e-mail: dvorak@ef.jcu.cz
Fendek, Michal, prof. Ing., PhD. Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295735      , e-mail: fendek@euba.sk
Fendeková, Eleonora, prof. Ing., PhD. Katedra podnikovohospodárska, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295559      , e-mail: nfendek@euba.sk
Gonda, Vladimír, prof. Ing., PhD. Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291563      , e-mail: vladimir.gonda@euba.sk
Grešš, Martin, Ing., PhD. Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295463      , e-mail:gress@euba.sk
Holas, Lukáš, Ing. Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295407      , e-mail:lukas.holas@euba.sk
Holková, Vieroslava, doc. Ing., PhD. Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291499      , e-mail: holkova@euba.sk
Hudáková, Ivana, Ing., PhD. Katedra manažmentu, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267295613      , e-mail: hudakova@dec.euba.sk
Husár, Jaroslav, prof. Ing., Mgr., PhD. Katedra operačného výskumu a ekonometrie, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, e-mail: husar@euba.sk
Chovancová, Božena, prof. Ing., PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267291360      , e-mail:bozena.chovancova@euba.sk
Kálovec, Marek, Ing. Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291554      , e-mail: marek.kalovec@euba.sk
Ketova, Natalia, prof. DrSc. Katedra teórie trhu, Ekonomická fakulta, Južnyj federaľnyj universitet, Gorkého 88, 344 007 Rostov-na-Done, Ruská federácia, tel.:             007 863 267 41 90      , e-mail:ovn@aaanet.ru
Kislingerová, Eva, prof. Ing., PhD. Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 3, 130 67 Praha 3, Česká Republika, tel.:            +420224098348      , e-mail: eva.kislingerova@vse.cz
Kita, Jaroslav, prof. Ing., PhD. Katedra marketingu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291130      , e-mail: kita@dec.euba.sk
Knapik, Peter, doc. Ing., PhD. Katedra medzinárodného obchodu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291240      , e-mail: knapik@dec.euba.sk
Konvalina, Martin, Mgr. Ing., PhD. Obrancov mieru 40, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika, e-mail:martin.konvalina@gmail.com
Lipková, Ľudmila, prof. Ing., PhD. Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295470      , e-mail: lipkova@4euba.sk
Klas, Antonín, prof. Ing., CSc. Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská Republika, e-mail: anton.klas@savba.sk
Kočner, Marián, doc. Ing., PhD. Katedra informačných systémov, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre, Trieda Antona Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská Republika, e-mail:marian.kocner@fem.uniag.sk
Kompoltová, Soňa, doc. PhDr., CSc. Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291449      , e-mail: sona.kompoltova@euba.sk
Kucková, Alena, Ing. IBM International Services Centre, s.r.o., Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421234217737      , e-mail: kuckale@googlemail.com
Lisý, Ján, prof. Ing., PhD. Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267291221      , e-mail:dekannhf@euba.sk
Lovászová, Miriam, Ing. Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267295377      , e-mail: miriam.lovaszova@euba.sk
Machová, Martina, Ing. Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium, Rektorát EU, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267295377      , e-mail: martina.machova@euba.sk
Majtán, Štefan, prof. Ing., PhD. Podnikovohospodárska katedra, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295557      , e-mail: majtan@dec.euba.sk
Malacká, Viera, Ing., PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267291392      , e-mail: lisekil@hotmail.com
Mandat, Michael, Dr. Schloßstraße 30, 83250 Marquartstein, Nemecká spolková republika, e-mail:michael.mandat@progenium.com
Martin Claude, Dr.h.c., prof. Université Grenoble, IUT 2, Place Doyen, Gosse, 38031 Grenoble Cedex, Francúzsko, e-mail: Claude.Martin@iut2-Grenoble.fr
Mazur, Jolanta, prof. dr. hab. World Economy Collegium, Institute of International Management and Marketing, Warsaw School of Economics, Al. Niepodległosci 162, 02554 Warszawa, Poľsko, tel.:            +48228495084      , e-mail: jolanta.mazur@sgh.waw.pl
Muchová, Eva, prof. Ing., PhD. Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291528      , e-mail: eva.muchova@euba.sk
Musil, Miroslav, PhDr., PhD. Ústav medzinárodných programov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295359      , e-mail: miroslav.musil@euba.sk
Naumov, Sergej, prof., DrSc. P. A. Stolypin Volga Region Academy of Public Administration,
Sobornaya Street 23/25, 410 031 Saratov, Ruská federácia, e-mail: intoff@pogs.ru
Orbánová, Darina, Ing., PhD. Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291410      , e-mail: darina.orbanova@euba.sk
Ovcinnikov, Victor, prof. DrSc. Katedra teórie a praxe štátneho regulovania ekonomiky, Ekonomická fakulta, Južnyj federaľnyj universitet, Gorkého 88, 344 007 Rostov-na-Done, Ruská federácia, tel.:            007 863 267 41 90      , e-mail: ovn@aaanet.ru
Parízková, Jana, Ing., PhD. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267291443      , e-mail: jana.parizkova@euba.sk
Peller, František, prof. RNDr. Ing., PhD. Katedra matematiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267295815      , e-mail: peller@dec.euba.sk
Ponomarenko, Elena Vasilievna, prof. PhD. Head of the Political Economy Department, Faculty of Economics, Peoples Friendship University of Russia, e-mail: Elponomarenko@yandex.ru
Reuse, Svend, Dr., MBA Leader of Controlling Department, Sparkasse Muhlheim an der Ruhr, Germany, FOM University of Applied Science, Masaryk University in Brno, Czech Republic, e-mail:Svend.Reuse@gmx.de
Sivák, Rudolf, Dr.h.c., prof. Ing., PhD. Ekonomická Univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295364      , e-mail: sekrek@euba.sk
Staněk, Peter, doc. Ing., hosť. prof. Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421252495021      , e-mail: Peter.Stanek@savba.sk
Szabo, Ľuboslav, prof. Ing., PhD. Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295627      , e-mail: szabo@euba.sk
Šabíková, Ingrid, Ing., PhD. Katedra financií, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291383      , e-mail: sabikova@euba.sk
Šikula, Milan, prof. Ing., DrSc. Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421252495490      , e-mail: Milan.Sikula@savba.sk
Špilová, Martina, Ing. AMI Communications Slovakia, Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421243411939      , e-mail: martina.spilova@amic.sk
Štumpf, Petr, Ing. Katedra obchodu a cestovního ruchu, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, Česká Republika, tel.:             +420387772449      , e-mail: pstumpf@ef.jcu.cz
Šujanský, Miloš, Ing., M.B.A. Katedra financií,Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, e-mail:fincorp@fincorp.sk
Terek, Milan, prof. Ing., PhD. Katedra štatistiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            02/67 29 57 13      , e-mail: milan.terek@euba.sk
Tkáč, Michal, Dr.h.c., prof. RNDr., PhD. Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská Republika, tel.:            +421556223212      , e-mail: dekan@euba.sk
Unčovský, Ladislav, prof. Ing., DrSc. Dunajská 58, 811 08  Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421252961617      , e-mail: ladislav.uncovsky@gmail.com
Varcholová, Tatiana, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. Katedra financií a účtovníctva, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská Republika, tel.: +42155573248, e-mail: tatiana.varcholova@euke.sk
Velichová, Ľudmila, Ing., PhD. Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:            +421267291488      , e-mail: ludmila.velichova@euba.sk
Wallner, Jozef, Ing. Mgr. Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská Republika, tel.:             +421267295360      , e-mail: jozef.wallner@euba.sk