Ekonomické rozhľady - Pokyny pre autorov

Redakčná rada časopisu odporúča autorom, aby rozsah statí bol do 20 normalizovaných strán, príspevkov do diskusie, prehľadov a konzultácií do 10-12 strán, názorov, recenzií a informácií do 4-5 strán. Kvalita príspevkov má prioritu pred dodržaním limitu ich rozsahu. V časopise Ekonomické rozhľady je možné po častiach publikovať aj rozsiahlejšie monografie, resp. ich časti, pričom ďalšie časti môžu byť publikované aj v iných časopisoch.

Základnou požiadavkou je originalita príspevku a komplexnosť jeho spracovania, t.j. úplné údaje o citovaných prameňoch a náležitá úprava. Citácie a bibliografické odkazy musia byť v súlade s normou STN ISO 690 a medzinárodnými štandardmi. Názov príspevku má byť plne popisný a poskytovať tak dostatočnú informáciu o jeho obsahu. Príspevky vytlačené v troch exemplároch spolu so zaslaním na e-mailovú adresu redakcie časopisu Ekonomické rozhľady(rozhlady@euba.sk) , Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Aspoň jeden vytlačený rukopis musí byť podpísaný autorom, ktorý tým potvrdzuje, že vydavateľovi bezplatne poskytol právo k publikovaniu textu v tlačenej i elektronickej verzii (vo formáte .PDF) a že príspevok vytvoril vlastnou tvorivou činnosťou a neexistujú k nemu autorské práva iných osôb.

Súčasťou príspevku je abstract v rozsahu 8-10 riadkov, kľúčové slová (obidvoje v jazyku slovenskom a anglickom), klasifikácia JEL (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html), základné údaje o autorovi vrátane titulov, adresa pracoviska vrátane telefonického kontaktu, prípadne faxu a e-mailová adresa autora.

Redakčná rada má osobitný záujem o príspevky, ktoré sa týkajú súčasných ekonomických problémov Slovenska, ako aj o príspevky, ktoré dokazujú vysokú úroveň Ekonomického výskumu na Slovensku. Záujem je taktiež o príspevky zahraničných spolupracovníkov Ekonomickej Univerzity v Bratislave, najmä take, ktoré majú určitý vzťah k slovenskému hospodárstvu a ekonomickej vede na Slovensku.