Ekonomické rozhľady

Economic Review (english version)

O časopise

ISSN 0323-262X, EV 4393/11

Ekonomické rozhľady je vedecký časopis Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Poslaním časopisu je publikovanie vedeckých statí, príspevkov do vedeckej diskusie, prehľadov a konzultácií, odborných názorov, recenzií a informácií z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky.

Redakčnú radu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska  a zahraničia. Výkonného redaktora vymenúva rektor, podriadený je prorektorovi pre vedu a doktorandské štúdium.

Časopis Ekonomické Rozhľady / Economic Review je indexovaný v EconLit/EconBiz, vrátane abstraktov a databázou Index Copernicus - Index Copernicus

1 ročník/ 1 volume pozostáva zo 4 čísel, vychádza štvrťročne.

ISSN 0323-262X tlačená verzia
ISSN online (po sprístupnení elektronickej verzie časopisu)

Redakcia časopisu

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: rozhlady@euba.sk

 

Výkonný redaktor:

doc. Ing. Ladislav Pupala, PhD.

tel.: +421 2 6729 1573, Kancelária: 5B13

Tajomník redakcie:

Jana Milková

tel.: +421 2 6729 1573, Kancelária: 5B15

 

Informácie o predplatnom:

Predplatné na 1 rok (4 čísla/volume) je 32,60€ vrátane 20% DPH" a "Cena jednotlivého výtlačku je 8,15€ vrátane 20% DPH".

Aktuálne vydanie

Zoznam autorov

Pokyny pre autorov


Užitočné odkazy

Klasifikačný systém ekonomickej literatúry - JEL

The AUCO Czech Economic review

The Czech Journal of Economics and Finance

Journal of Economics

Acta Oeconomica Pragensia

Studia commercialia Bratislavensia

Ekonomika a informatika

The International Scientific Journal of Management Information Systems

Ekonomika a manažment

E+M Economics and Management

Managing Global Transitions

Politická ekonomie

On-line katalóg Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave

Redakčná rada

Chief Editor

Rudolf Sivák, University of Economics in Bratislava

Co-Editor

Anetta Čaplánová, University of Economics in Bratislava

Executive Editor

Ladislav Pupala, University of Economics in Bratislava


Editorial Board

flag Ryszard Borowiecki, Cracow University of Economics, Poland
flag Asep Hermawan, Trisakti University, Indonesia
flag Richard Hindls, Higher School of Economics in Prague, Czech Republic
flag Jaroslav Husár, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic
flag Claude Martin, Université Pierre Mendès France Grenoble II, France
flag Peter Mihók, Slovak Chamber of Commerce and Industry, Bratislava, Slovak Republic
flag Wlodzimierz Rozszczynialski, The School of Banking and Management in Cracow, Poland
flag Walter Sertl, Johannes Kepler Universität Linz, Austria
flag Juraj Stern, Pan-European University, Bratislava, Slovak Republic
flag Radovan Stojanović, University of Montenegro, Montenegro
flag László Trautmann, Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics Sciences, Hungary
flag František Turnovec, Charles University in Prague, Czech Republic
flag Keith Willett, Oklahoma State University, USA