Doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave realizuje doktorandské štúdium v 12 akreditovaných študijných programoch v dennej a externej forme v zmysle Zásad organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave.

Štúdium je určené záujemcom o prácu vysokoškolského pedagóga, pedagógom, výskumným pracovníkom, ako aj odborníkom v odbore ekonómia a manažmet z praxe, ktorí potrebujú získať a rozvinúť si svoje výskumné a analytické zručnosti.

Úspešní absolventi doktorandského štúdia získajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a podľa zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 54 ods. 15 sa im udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).

Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a vedeckej časti:

  • študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry súvisiacej so zameraním dizertačnej práce. Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa a ukončuje sa dizertačnou skúškou.
  • vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.

ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA JE V DENNEJ FORME ŠTÚDIA 3 AKADEMICKÉ ROKY, V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA 4 AKADEMICKÉ ROKY. ŠTÚDIUM KONČÍ OBHAJOBOU DIZERTAČNEJ PRÁCE.

Doktorandské štúdium v príslušnom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová, resp. spoločná odborová komisia. Odborovú komisiu zriaďuje fakulta osobitným predpisom pre každý študijný odbor.   Súčasťou štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok.

PRIHLÁŠKA A PODMIENKY PRIJATIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM:

Uchádzači o štúdium akreditovaného študijného programu 3. stupňa štúdia na EU v Bratislave podávajú prihlášku na príslušnú fakultu na predpísanom tlačive „Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské - 3. stupeň“ (predloha Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / Ševt) na adresu príslušnej fakulty. V prípade, že si uchádzač podá prihlášku elektronicky (prostredníctvom AIS, link: https://e-prihlaska.euba.sk/ais/start.do), musí príslušnej fakulte EU v Bratislave doručiť aj jej tlačenú formu. 

KONTAKT PRE ZAHRANIČNÝCH DOKTORANDOV:


doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M.A.

prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

tel.+421 2 6729 5373
e−mail: denisa.ciderova@euba.sk

 

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA EU V BRATISLAVE POZOSTÁVA:

 

a) z písomnej časti, ktorou sa rozumie:

  • rámcový projekt bezprostredne súvisiaci s témou dizertačnej práce spracovaný v slovenskom jazyku (v rozsahu cca 10 strán) a v niektorom zo svetových jazykov (v rozsahu cca 8 strán)

b) z ústnej časti, ktorou sa rozumie:

  • prezentácia rámcového projektu dizertačnej práce a diskusia k nemu
  • overenie poznatkov zo študijného programu a diskusia k vylosovaným otázkam