Vymenovanie prorektorov EU v Bratislave

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave schválil dňa 5.februára 2015 podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh rektora EU v Bratislave na vymenovanie prorektorov. Za prorektorov EU v Bratislave na funkčné obdobie 2015 – 2019 boli schválení:

 

  • doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA – prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
  • doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie
  • Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prorektor pre medzinárodné vzťahy
  • doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD. – prorektorka pre manažovanie akademických projektov
  • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor pre rozvoj univerzity


prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.
predseda Akademického senátu EU v Bratislave

« späť