Územná samospráva získala ďalších absolventov vzdelávacieho programu „TOP manažment samosprávy“

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci cyklu vzdelávania manažmentu samospráv pod gestorstvom prof. Ing. Eleny Žárskej, CSc., zorganizovala dňa 2.6.2017 záverečné sústredenie programu „TOP manažment samosprávy“.

Primátori, zástupcovia primátorov, prednostovia MsÚ a starostovia obcí SR v celkovom počte 24 osôb absolvovali od januára 2017 vzdelávanie v tematických blokoch:

  • Rozpočtové hospodárenie obce a VÚC – tvorba rozpočtu a efektívnosť hospodárenia
  • Financie územných samospráv vo verejných financiách – finančný manažment a finančné politiky
  • Verbálna a neverbálna komunikácia, vystupovanie pred kamerou 
  • Komunikácia samosprávy s verejnosťou
  • Etika TOP manažmentu samosprávy
  • Etiketa spoločenského správania a diplomatický protokol
  • Projektový manažment
  • Základy práva pre efektívny výkon samosprávy
  • Slovenská diplomatická služba – zameranie ekonomickej diplomacie vo väzbe na spoluprácu s územnou samosprávou.

Úspešní absolventi prevzali z rúk Ing. Milana Staňa, riaditeľa BBS osvedčenia o absolvovaní  vzdelávacieho programu, pričom  nielenže vyjadrili spokojnosť  s obsahom vzdelávania, ale prejavili záujem o ďalšie kontinuálne vzdelávanie so zameraním na manažment samosprávy.

« späť