Rozvoj založený na iniciatíve, kvalite a tvorivosti

Rozvoj založený na iniciatíve, kvalite a tvorivosti

Kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, členovia akademickej obce,

   som rád, že sa Vám môžem už tradične prihovoriť na začiatku nového akademického roka, a v tejto súvislosti Vás pozdraviť a osloviť niekoľkými vetami a myšlienkami. Každý akademický rok je niečím osobitný a významný a taký bude aj rok 2013/2014. Jeho významnosť vyplýva najmä z uskutočňovania rozhodujúcich aktivít pre naplnenie dvoch strategických cieľov, ktoré si univerzita stanovila v rámci svojho dlhodobého rozvoja a to potvrdiť pri komplexnej akreditácii status univerzitnej vysokej školy so zameraním na výskumnú univerzitu a pripraviť univerzitu na medzinárodnú akreditáciu.

   V predchádzajúcich obdobiach sa už na univerzite niekoľko krát uskutočnili rôzne formy akreditácie vrátane dvoch medzinárodných evaluácií. Komplexná akreditácia, ku ktorej univerzita predloží podklady v letnom semestri začínajúceho akademického roka, má však pre univerzitu obrovský význam. Nie je to len tým, že akreditačná komisia bude hodnotiť výsledky univerzity za predchádzajúce šesť ročné obdobie a na základe tohto hodnotenia navrhne priznanie akreditácie príslušných študijných odborov a programov na 1., 2. a 3. stupni štúdia, ako aj oprávnenie uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvania za profesorov na jednotlivých fakultách univerzity, ale najmä tým, že akreditačná komisia navrhne začlenenie univerzity v rámci jednotlivých kategórií vysokých škôl v SR. Aktivity členov vedenia univerzity, vedenia jednotlivých fakúlt a všetkých tých, ktorí sa zúčastňujú na časovo a obsahovo veľmi náročnej práci pri príprave akreditačného spisu, sú jednoznačne zamerané tak, aby univerzita bola po akreditácii zaradená medzi univerzitné vysoké školy. V tejto súvislosti ďakujem všetkým, ktorí sa doteraz podieľali na príprave a realizácii prác v súvislosti s prípravou komplexnej akreditácie a verím, že ich činnosť bude mať aj v tomto roku pre univerzitu pozitívny výsledok.

   V minulom akademickom roku sme výrazne pokročili aj v prácach pri medzinárodnej akreditácii a úspešne sme absolvovali dôležitý test na jej získanie. Riadiaci orgán komisie pre akreditáciu v systéme AACSB International sídliaci v USA totiž bez pripomienok schválil priebežnú správu univerzity a na jej základe vypracovaný plán opatrení na dosiahnutie súladu jednotlivých činností univerzity s medzinárodnými akreditačnými štandardmi. Iste k tomu prispela aj správa a návšteva mentora pre akreditáciu a jeho posúdenie doterajších opatrení a krokov univerzity. Môžeme tak pokračovať v prácach smerujúcich k udeleniu medzinárodnej akreditácie. Tá bude výsledkom niekoľkoročného náročného procesu postupného prispôsobovania fungovania univerzity medzinárodným štandardom. Tieto kladú vysoké nároky na kvalitu študijných programov, vzdelávania a vzdelávacích výstupov, na kvalitu vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, ako aj na strategické riadenie a efektívne hospodárenie s finančnými, personálnymi, materiálnymi a ďalšími zdrojmi. Sme na dobrej ceste a verím, že ju úspešne ukončíme. Po udelení medzinárodnej akreditácie sa totiž nielen ďalej skvalitní úroveň výučby a ďalších kľúčových činností univerzity, ale zároveň sa zvýšia aj možnosti spolupráce EU v Bratislave s poprednými svetovými univerzitami a posilní sa medzinárodné postavenie univerzity. Aj preto v tomto akademickom roku rozširujeme ponuku študijných programov umožňujúcu našim študentom získať dvojité diplomy. K existujúcim zmluvám o dvojitých diplomoch s univerzitami v Anglicku, Nemecku a Francúzsku pribudla od tohto akademického roka možnosť študovať a získať dvojitý diplom na univerzite v Štrasburgu a na univerzite NIDA v Bangkoku.

   Potešiteľná pre študentov je tá skutočnosť, že sa otvára študijný program bakalárskeho štúdia úplne zabezpečovaný v anglickom jazyku a na univerzite je teda možné študovať ucelené študijné programy v anglickom jazyku na bakalárskom aj inžinierskom štúdiu. Dôležité bude aj úspešné ukončenie projektu „Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“, ako aj projektu „Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave“ a ďalších výskumných projektov riešených na jednotlivých katedrách a fakultách.

Vážené kolegyne, kolegovia,

   je zrejmé, že renomé univerzity sa tvorí popri jej ekonomickej úspešnosti a pozitívnom vývoji rôznych štatistických ukazovateľov aj tým, ako univerzita reaguje na v súčasnosti prebiehajúce procesy keď napr. prispieva k rozvoju európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru, k rozvoju znalostnej úrovne spoločnosti, k sociálno-ekonomickým zmenám vyplývajúcim z hospodárskej a finančnej krízy, k formovaniu znalostnej ekonomiky, atď. To patrí k významným úlohám univerzity a práve vedomie tejto spoločenskej zodpovednosti nás zaväzuje, aby sme vzdelávali a pripravovali študentov a absolventov EU v Bratislave tak, aby počas štúdia nachádzali odpovede na nové otázky o vývoji spoločnosti a ekonomiky, aby boli úspešní po ukončení štúdia, aby sa na svoju alma mater radi vracali a boli hrdí na to, že na tejto univerzite študovali. Povinnosťou univerzity a každého z jej tvorivých pracovníkov je pripravovať špičkových ekonómov a realizovať zmysluplný medzinárodne uznávaný výskum.

   Aj z týchto niekoľkých konštatovaní vyplýva, že úlohy, ktoré nás čakajú v akademickom roku 2013/2014 budú náročné, v mnohom nové, čo je však pre činnosť univerzity typické. Ich realizácia si okrem iného vyžaduje aj adekvátne podmienky pre pokojnú a tvorivú prácu všetkých učiteľov, výskumných pracovníkov, ostatných zamestnancov a študentov. Zabezpečenie takýchto podmienok je trvalou snahou vedenia univerzity s cieľom, aby sa v čo najväčšej miere naplnili predstavy tých, ktorí na univerzite pracujú a študujú a chcú sa podieľať na jej ďalšom rozvoji.

Milé študentky a študenti,

   ste členmi akademickej obce univerzity s dlhoročnou históriou a tradíciou. Univerzity, na ktorej sa Vám neustále snažíme vytvárať lepšie podmienky pre naplnenie Vašich prianí a ambícií, s ktorými ste na univerzitu prišli študovať. Môžete v plnej miere využiť možnosti štúdia na univerzite, vrátane štúdia v študijných programoch v cudzích jazykoch a študijných pobytov v zahraničí tak, aby Vám štúdium prinášalo radosť, potešenie a uspokojenie. V novom akademickom roku vítam najmä študentov 1. ročníka univerzity. Som rád, že sa rozhodli svoju budúcnosť z hľadiska získania vysokoškolského vzdelania spojiť so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

   Záverom si na začiatku akademického roku 2013/2014 dovolím popriať všetkým učiteľom, ostatným pracovníkom a študentom, aby bol tento akademický rok pre nich úspešný, aby ho prežili v atmosfére radosti, tvorivosti, v zdraví a v šťastí.

Bratislava, september 2013

                                                                        Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v.r.

                                                                                 rektor EU v Bratislave

« späť