Udelenie čestnej vedeckej hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila dňa 25. júna 2015 titul Doctor honoris causa EU v Bratislave Andrzejovi Chochółovi, rektorovi Ekonomickej univerzity v Krakove, ako ocenenie medzinárodne uznávanej a rešpektovanej osobnosti za prínos v oblasti ekonomickej vedy a tovaroznalectva.

Titul Dr. h. c. udeľuje univerzita významným osobnostiam, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave rozšírené o Vedeckú radu Obchodnej fakulty EU v Bratislave sa uskutočnilo 25. júna 2015 o 11.00 h v Aule EU v Bratislave. Andrzej Chochół pri tejto príležitosti predniesol prednášku na tému Tovaroznalectvo a výzvy súčasnosti – na príklade bezpečnosti produktov.

« späť