Nový študijný program Ekonómia a právo

Spoločný bakalársky študijný program v dennej i externej forme budú realizovať Národohospodárska fakulta EU a Právnická fakulta UK. Program predstavuje novinku v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho absolventi získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom bakalár (Bc.). Nadobudnú nielen základné ekonomické poznatky z ekonomických disciplín, ale získajú aj adekvátne právne vedomosti a právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.

„Ekonómia a právo boli dlho považované za dve oddelené disciplíny. Snaha o ich prepojenie tu však existuje už desaťročia. Som veľmi rád, že aj naša univerzita prispieva k vzniku unikátneho programu, v ktorom sa tieto dve disciplíny spoja,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

„Univerzity musia reagovať na potreby trhu práce a pripravovať absolventov, ktorí po ukončení štúdia nájdu uplatnenie v praxi. Som presvedčený, že tento spoločný program takých absolventov pripraví“, zdôraznil Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU v Bratislave.

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania, ktoré pozostáva zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka v rozsahu učiva strednej školy (overovanie vedomostí prebieha formou písomného vedomostného testu, v ktorom môže dosiahnuť uchádzač maximálne 400 bodov). Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia študentom obidvoch univerzít.

Fotogaléria

« späť