Stretnutie s prof. Ivom Šlausom z World Academy of Arts and Sciences

Pod záštitou rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., sa 23. novembra 2015 konalo spoločné pracovné stretnutie prorektorky a prodekanov pre vedu a doktorandské štúdium, prorektora a prodekanov pre medzinárodné vzťahy, riaditeľa Ústavu ekonómie a manažmentu EU v Bratislave, Oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave, Oddelenia medzinárodnej mobility ÚMV EU v Bratislave a inovačných tandemov na EU v Bratislave vo veci spolukoordinácie agendy vedy a doktorandského štúdia a agendy medzinárodných vzťahov, na ktorom sa zúčastnil Dr. h. c. prof. Ivo Šlaus, čestný prezident Svetovej akadémie umení a vied (World Academy of Arts and Sciences).

Dr. h. c. prof. Ivo Šlaus (World Academy of Art and Science, The Club of Rome, Academia Europaea, Pugwash Council, European Leadership Network, Croatian Academy of Sciences and Arts, Dag Hammarskjöld University College for International Relations and Diplomacy, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia) vystúpil na stretnutí s prezentáciou na aktuálnu tému Science, art and education – the new paradigm v kontexte tzv. science diplomacy, ktorej pozornosť vo svojej agende venuje aj komisár Európskej komisie Carlos Moedas zodpovedný za výskum, vedu a inovácie.

V nadväznosti na etablovanú spoluprácu s Dr. h. c. prof. Šlausom v zmysle medzinárodnej vedeckej konferencie EDAMBA 2015 (medzinárodný vedecký výbor) podala EU v Bratislave v konzorciu aj s participáciou Dr. h. c. prof. Šlausa projekty Smart Growth thrOugh the Support of Migrant Entrepreneurship/GO SME! a DANUBE FUTURE competences for FUTURE economic and social challenges ako východisko interdisciplinárnej spolupráce s fakultami, resp. príslušnými celouniverzitnými pracoviskami, v procese prípravy medzinárodných projektov.

« späť