Stanovisko vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave k výzve Iniciatívy vysokoškolských učiteľov

Vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasti rektora a prorektorov univerzity, vedenie Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasti predsedu a podpredsedov a vedenie Odborovej organizácie pracovníkov školstva a vedy pri Ekonomickej univerzite v Bratislave za účasti predsedu sa na svojom zasadnutí dňa 11. 2. 2016 zaoberali výzvou Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Uvedené reprezentácie Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej zamestnancov chápu a podporujú úsilie Iniciatívy slovenských učiteľov na zlepšenie ich finančného ohodnotenia, skvalitnenie podmienok ich práce a zvýšenie spoločenského postavenia učiteľov. Zdôrazňujú potrebu systémového a koncepčného riešenia vzniknutých problémov v oblasti slovenského, nielen regionálneho, školstva.

Vedenie EU v Bratislave ako predstaviteľ zamestnávateľa, vedenie AS EU v Bratislave a vedenie OO PŠaV pri EU v Bratislave opierajúc sa aj o stanoviská vedení jednotlivých fakúlt EU v Bratislave odporúčajú svojim zamestnancom a študentom postupovať v pedagogickom procese podľa schváleného harmonogramu akademického roka.

Vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, uvedomujúc si ústavné občianske práva a akademické slobody, rešpektuje právo každého zamestnanca na štrajk a prejav vlastného názoru na pôde univerzity. Neeviduje žiadnu iniciatívu, ktorá by naznačovala zapojenie jednotlivcov alebo pracovísk univerzity do aktivít Iniciatívy vysokoškolských učiteľov.

Vedenie EU v Bratislave podporuje Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k výzve Iniciatívy vysokoškolských učiteľov schválené 12. 2. 2016.

 

Ferdinand Daňo – rektor EU v Bratislave

Andrej Dupaľ – predseda AS EU v Bratislave

Peter Šinský – predseda OO PŠaV pri EU v Bratislave

 

« späť