Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 27. septembra 2016 slávnostne otvorila akademický rok 2016/2017. Rektor univerzity Ferdinand Daňo privítal študentov, ktorí začínajú ďalšiu etapu svojho života ako vysokoškolskí univerzitní študenti a ktorí sa rozhodli svoje najbližšie roky spojiť práve s EU v Bratislave. Táto etapa bude pre nich obdobím spoznávania nového, nadobúdania skúseností, nadväzovania kontaktov nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj svojimi učiteľmi a ďalšími zamestnancami.

Univerzita má podľa rektora Ferdinanda Daňa pred sebou akademický rok, ktorý bude poznačený riešením náročných úloh, ktoré pred univerzitu postavila predovšetkým komplexná akreditácia a jej výsledky. Univerzita musí rešpektovať zvyšujúce sa nároky vo všetkých oblastiach jej činnosti a tomu prispôsobovať systémové kroky nielen vo vzdelávacom, ale aj vedeckovýskumnom procese. Tomu sa v spolupráci s fakultami prispôsobila aj misia, vízia a strategické ciele univerzity. „Je naším spoločným prianím a očakávaním, aby EU v Bratislave bola vnímaná a uznávaná ako moderná a dynamická univerzita porovnateľná s významnými a všeobecne rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami obdobného odborného zamerania minimálne v regióne strednej Európy, s vysokou odbornou a vedeckovýskumnou úrovňou, reflektujúcou spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnych projektoch spolupráce s inštitúciami a organizáciami v SR a zahraničí“, vyslovil rektor univerzity.

Vo vzdelávacej oblasti, ako jednej z jej hlavných činností univerzity bude aj naďalej zohrávať stále významnejšiu úlohu kvalita pedagogického procesu. V tomto akademickom roku sa začínajú realizovať niektoré nové študijné programy, ktoré boli akreditované v poslednej komplexnej akreditácii. V tomto procese úspešne pokračuje spolupráca fakúlt EU v Bratislave s inými fakultami slovenských vysokých škôl (napr. pri realizácii študijného programu Ekonómia a právo), ale aj spolupráce medzi fakultami navzájom (napr. pri príprave nového študijného programu účtovníctvo a finančný manažment).

Jednou z mimoriadne významných oblastí činnosti univerzity, ktorým bude univerzita aj v tomto akademickom roku venovať permanentnú pozornosť, je oblasť vedeckovýskumnej činnosti. Preto je kvalita publikačných výstupov ako výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov jednou z významných priorít v tejto oblasti aj v tomto akademickom roku.

Jedným zo strategických cieľov univerzity v tomto akademickom roku je posilňovanie jej postavenia v medzinárodnom kontexte. Prioritami pre oblasť medzinárodnej dimenzie je ďalšie zvyšovanie efektívnosti a kvality vzťahov so zahraničnými univerzitami.

Pre skvalitnenie študijných a životných podmienok študentov bolo v uplynulom roku realizovaných, resp. sa v súčasnosti realizuje, niekoľko investičných akcií. Od začiatku tohto kalendárneho roka bolo študentom poskytnutých do užívania 103 nových miest v rekonštruovanom bloku C v študentskom domove Horský park. Zároveň bola ukončená rekonštrukcia plynovej kotolne v tomto študentskom domove. V súčasnosti prebieha výmena okien v študentskom domove Dolnozemská a príprava verejného obstarávania pre rekonštrukciu blokov B a G v študentskom domove Horský park. V októbri tohto roka budú v rámci spoločného projektu univerzity a vydavateľstva študijnej literatúry zahájené práce na vybudovaní predajne študijnej literatúry. Táto predajňa bude špecializovanou predajňou ekonomickej a právnickej literatúry.

„Na splnenie všetkých náročných cieľov rozvoja univerzity je nevyhnutná tvorivá spolupráca všetkých študentov, učiteľov a zamestnancov. Bez tejto podpory by všetky predsavzatia zostali iba nenaplnenými apelmi. Proaktívny, systematický a cielený prístup vedenia, učiteľov, ostatných zamestnancov a študentov k plneniu úloh, cieľov a zámerov je základným predpokladom pre úspech, kvalitu, konkurencieschopnosť, pozitívny imidž Ekonomickej univerzity v Bratislave a posilnenie jej stredoeurópskej dimenzie. Iba v tvorivom priateľskom ovzduší sa nám podarí posilniť značku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň všetkým študentom, učiteľom a zamestnancom prajem veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu“, povedal na záver Ferdinand Daňo.

« späť