Vitajte v novom akademickom roku

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril na začiatku akademického roka 2015/2016. Týmto akademickým rokom vstupuje EU v Bratislave do obdobia, v ktorom si pripomenieme 75. výročie jej založenia. Bude to rok poznačený realizáciou náročných výziev a z nich vyplývajúcich úloh. Tieto úlohy vyplynú predovšetkým z pripravovaného dlhodobého zámeru, ktorý predstavíme akademickej obci na jeseň tohto roka a v ktorom nadviažeme na všetko pozitívne, čo sa na EU v Bratislave realizovalo v predchádzajúcich obdobiach, avšak predstavíme aj nové zámery a ciele, ktoré vyplynuli z výsledkov komplexnej akreditácie činností univerzity, ako aj z priebehu procesu medzinárodnej akreditácie AACSB.

V tomto období končí proces komplexnej akreditácie EU v Bratislave. Akreditačná komisia hodnotila úroveň jednotlivých oblastí činnosti EU v Bratislave podľa viacerých kritérií. V hodnotení úrovne výskumnej činnosti EU v Bratislave splnila toto kritérium v percentuálnom vyjadrení na 85,71% (postačujúca podmienka bola 60%), v hodnotení podielu oblastí výskumu, v ktorých EU v Bratislave poskytuje aj doktorandské študijné programy, splnila toto kritérium na 85,71% (postačujúca podmienka bola 60%) a v hodnotení výstupov výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia splnila EU v Bratislave na 71,42% (postačujúca podmienka bola 60%). Na základe tohto hodnotenia Akreditačná komisia navrhla zaradiť EU v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy. V rámci tohto zložitého a pre univerzitu významného procesu pripravili jednotlivé fakulty pre budúcich študentov viacero nových študijných programov na 1. aj 2. stupni štúdia, v ktorých začínajú študenti na dennom štúdiu študovať už v tomto akademickom roku.  Úspešne pokračuje spolupráca fakúlt  univerzity s inými fakultami slovenských vysokých škôl (napr. pri realizácii študijného programu Ekonómia a právo), ale aj spolupráca medzi fakultami univerzity navzájom (napr. pri príprave nového  študijného programu Účtovníctvo a finančný manažment). Mnohé zo študijných programov boli predložené na akreditáciu nielen v slovenskom, ale aj anglickom, nemeckom, či francúzskom alebo ruskom jazyku, čo vytvorí predpoklad pre intenzívnejšiu internacionalizáciu vzdelávania na univerzite.

Internacionalizácia vzdelávania na Ekonomickej univerzite bude aj v tomto akademickom roku jednou z priorít. EU v Bratislave má v tejto oblasti vynikajúce skúsenosti s Martin Luther Universität v Halle-Wittenberg v SRN pri realizácii študijného programu v nemeckom jazyku Internationales Finanzmanagement, s Nottingham Trent University v Anglicku pri udeľovaní spoločného diplomu v študijnom programe International Finance v anglickom jazyku, s University of Cergy-Pontoise vo Francúzsku pri zabezpečovaní študijného programu vo francúzskom jazyku Management de la vente, či s University of Strassbourg vo Francúzsku pri spolupráci na študijnom programe v anglickom jazyku Global Management. Veľmi úspešné sú aj vzťahy s NIDA Bangkok v Thajsku pri realizácii študijného programu International Finance vedúcemu k udeľovaniu dvojitého diplomu, či pri príprave spoločného študijného programu Global Finance v anglickom jazyku. V etape prípravy sú dohody o dvojitých diplomoch s Vysokou školou ekonomickou v Prahe, s Ekonomickou univerzitou v Krakove, alebo s Univerzitou v Nancy vo Francúzsku.

 

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

prial by som si, aby sa súčasťou práce každého učiteľa a zamestnanca univerzity a súčasťou štúdia každého študenta stalo úsilie smerujúce k dosiahnutiu spoločného úspechu nás všetkých, lebo univerzita ako celok môže byť úspešná iba vtedy, keď k jej úspechu prispejú svojím dielom všetci, ktorí na nej pracujú alebo študujú.

Na začiatku nového akademického roka 2015/2016 Vám všetkým ďakujem za prácu vykonanú v uplynulom akademickom roku. Zároveň Vám prajem veľa osobných aj pracovných úspechov, mnoho tvorivých nápadov a síl na ich realizáciu. Všetkým študentom prajem veľa študijných úspechov, a osobitne študentom, začínajúcim štúdium na EU v Bratislave, prajem, aby sa im štúdium na univerzite páčilo, aby rozhodnutie študovať na EU v Bratislave nikdy neoľutovali a aby bol pre nich tento prvý akademický rok strávený na univerzite úspešný po všetkých stránkach.

 

 

                                                                       prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

                                                                                         rektor

« späť