Prezentácia OECD na Ekonomickej univerzite v Bratislave

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 hosťovala Ekonomická univerzita v Bratislave vo štvrtok 10.11.2016 p. Dónala Mulligana a p. Annu Osińsku, zástupcov Strategy & Business Analysis Group - Human Resource Management z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) so sídlom v Paríži. Spolupráca EU v Bratislave s OECD vyplýva z memoranda o spolupráci medzi oboma inštitúciami, ktoré od roku 2012 vytvára doktorandom EU v Bratislave príležitosť absolvovať stáž v OECD. Vo svojej prezentácii určenej pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na EU v Bratislave obaja zástupcovia OECD prítomným študentom predstavili nové možnosti absolvovania stáží v OECD prostredníctvom programov: Young Professionals Programme (YPP), Young Associate Programme (YAP) a Internship Programme.

V úvode podujatia prezentovali za účasti príslušných prodekanov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave svoje skúsenosti viacerí úspešní zástupcovia/alumni EU v Bratislave, ktorí sa v uplynulých rokoch zúčastnili, resp. aktuálne pôsobia, na stáži v OECD. Svoje pozitívne skúsenosti prítomným adresovala prostredníctvom videohovoru zo svojho súčasného pracovného pôsobiska v Bruseli absolventka doktorandského štúdia Obchodnej fakulty EU v Bratislave Ing. Mariam Abdová, PhD., ktorá bola vôbec prvou študentkou doktorandského štúdia na EU v Bratislave absolvujúcou stáž v OECD, a z ústredia OECD v Paríži sa rovnako vo forme videohovoru do tzv. junior mentoringu so svojimi skúsenosťami zapojili spoločne Ing. Patrik Pružinský, zamestnanec OECD a externý doktorand Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, a Ing. Martin Benkovič - doktorand Fakulty hospodárskej informatiky - momentálne absolvujúci stáž v OECD na Directorate for Science, Technology and Innovation, Economic Analysis and Statistics Division. Priamo na podujatí realizovanom na EU v Bratislave (campus Bratislava) komunikovala prínos a impakt svojej stáže v OECD, ktorú absolvovala v roku 2015, doktorandka Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave Ing. Nina Galanská.

« späť