Podujatia v období predsedníctva Slovenska v Rade EÚ na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Program trio predsedníctva Holandska, Slovenska a Malty v Rade Európskej únie v období od 1. januára 2016 do 30. júna 2017 venuje vo sfére vedy, výskumu a inovácií pozornosť o. i.:

  • hodnoteniu 7. rámcového programu pre výskum (ex-post) a programu Horizont 2020 (v polovici trvania),
  • rámcovým podmienkam pre výskum a inováciu, opatreniam na podporu začínajúcich výskumných pracovníkov, atraktívnosti vedeckej kariéry a mobility („Human Resources Strategy for Researchers“),
  • európskej agende v oblasti otvorenej vedy („Open Science“) a podpore príslušných iniciatív týkajúcich sa vedeckej diplomacie („science diplomacy“).

 

Tzv. Bratislavská deklarácia na podporu začínajúcich výskumných pracovníkov symbolizuje prínos predsedníctva Slovenska v Rade EÚ (1.7.2016 – 31.12.2016), ktoré sa aktuálne zavŕšilo a počas trvania ktorého fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravili spektrum zaujímavých aktivít. Viaceré celouniverzitné pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave participovali na základe etablovanej praxe na organizácii jesennej edície Medzinárodného týždňa („International Week“) a v nadväznosti na tzv. Bratislavský samit inicioval Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave sériu podujatí „Vízia Európskej únie, súčasnosť a budúcnosť“ so zameraním na: náčrt možných ciest (október 2016), problematiku BREXIT-u (november 2016) a geopolitický vývoj (december 2016).

« späť