Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave

Rektor univerzity Ferdinand Daňo privítal študentov, ktorí začínajú ďalšiu etapu svojho života ako vysokoškolskí univerzitní študenti a ktorí sa rozhodli svoje najbližšie roky spojiť práve s EU v Bratislave. Najbližšie obdobie bude pre nich obdobím spoznávania nového, nadobúdania skúseností, nadväzovania kontaktov nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj svojimi učiteľmi a ďalšími zamestnancami. Aj preto je potrebné vytvoriť na univerzite také podmienky a prostredie, aby boli s univerzitou spojení nielen počas ich štúdia, ale aj po jeho ukončení, aby mohli konštatovať, že základ ich profesijného života im dala práva EU v Bratislave.

Podľa rektora Ferdinanda Daňa musí univerzita aj v tomto akademickom roku upriamiť svoju pozornosť na prijímanie a realizovanie takých úloh a opatrení, ktoré univerzite umožnia upevniť jej pozíciu na poli vysokoškolského vzdelávania nielen na Slovensku, ale minimálne aj v priestore regiónu strednej Európy tak, ako to vyplýva z vízie EU v Bratislave.

„Nikomu z nás nemôže byť stav na univerzite ľahostajný, všetkým nám musí záležať na tom, aké výsledky univerzita dosahuje a bude dosahovať, ako bude vnímaná ako inštitúcia v relevantnej verejnosti, ako sa k jej absolventom budú stavať potenciálni zamestnávatelia, ako ich budú hodnotiť a tým si vytvárať názor o kvalite vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na univerzite“, vyslovil rektor univerzity.

Jednou z mimoriadne významných oblastí činnosti univerzity v akademickom roku 2017/2018, ktorým je potrebné venovať permanentnú pozornosť, je oblasť vedeckovýskumnej činnosti. Od kvality jej výsledkov do značnej miery závisí aj úroveň financovania univerzity. Zamestnanci univerzity sú čoraz úspešnejší v získavaní projektov tak národných, ako aj medzinárodných grantových schém v rámci agentúry APVV, či projektov zaradených do programu Horizont 2020.

Vo vzdelávacej oblasti, ako jednej z jej hlavných činností univerzity bude aj v akademickom roku 2017/2018 zohrávať stále významnú úlohu kvalita pedagogického procesu. Vzdelávací proces bude musieť svojou kvalitou zodpovedať požiadavkám kladeným na ekonomické vzdelávanie a umožňovať pružnú adaptabilitu absolventov v praxi a ich uplatnenie sa na slovenskom a európskom trhu práce. Na zlepšenie pedagogických zručností a zavádzanie najnovších trendov v pedagogickej oblasti sa začali realizovať kurzy a workshopy pre učiteľov a boli zriadené programové rady ako prostriedok na neustále zvyšovanie kvality ponúkaných študijných programov.

„O trvalo dobrej kvalite vzdelávania na EU v Bratislave svedčí aj tá skutočnosť, že naši absolventi sú u zamestnávateľov dlhodobo najžiadanejšími spomedzi absolventov všetkých vysokých škôl. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. Táto skutočnosť je pre univerzitu veľmi potešujúca, ale aj zaväzujúca“, skonštatoval Ferdinand Daňo.

Strategickým cieľom univerzity pre akademický rok 2017/2018 je posilňovanie jej postavenia v medzinárodnom kontexte. Prioritami pre oblasť medzinárodnej dimenzie je ďalšie zvyšovanie efektívnosti a kvality vzťahov so zahraničnými univerzitami. EU v Bratislave dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v spolupráci so zahraničnými univerzitami zapojenými do programu Erasmus+.

„Na splnenie všetkých náročných cieľov rozvoja univerzity je nevyhnutná tvorivá spolupráca všetkých študentov, učiteľov a zamestnancov. Bez tejto podpory by všetky predsavzatia zostali iba nenaplnenými apelmi. Iba v tvorivom priateľskom ovzduší sa nám podarí posilniť značku Ekonomickej univerzity v Bratislave“, povedal na záver Ferdinand Daňo.

« späť