Venujte 2% pre neinvestičný fond "Ekonomická univerzita, n.f."

Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2012 niektorej  organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v  centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj  neinvestičný fond, ktorý zriadila Ekonomická univerzita v Bratislave v  roku 2002 s názvom „Ekonomická univerzita, n.f.“ s  cieľom podporiť rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti akademickej obce univerzity.

V prípade, že využijete uvedenú zákonnú možnosť aj v roku 2013, poteší nás, ak to bude  práve neinvestičný fond Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý si vyberiete. Na podporu Vášho rozhodnutia uvádzame  niekoľko skutočností:

  • svojou voľbou poukázať 2% Vašich zaplatených daní v prospech neinvestičného fondu „Ekonomická univerzita“ prispejete k tomu, aby neinvestičný fond mal v budúcom roku zdroje na financovanie aktivít, ktoré sú cielené najmä na  rozvoj vzdelávania  v prospech študentov a zamestnancov EU v Bratislave,
  • aj s Vašou pomocou budeme môcť poskytnúť vynikajúcim študentom a interným doktorandom viac štipendií, podporiť študentov univerzity pri ich štúdiách v zahraničí, resp. výraznejšie podporovať študentov zo sociálne slabších rodín,
  • svojim príspevkom  pomôžete obnoviť a rozšíriť informačné technológie používané v pedagogickom procese univerzity ako aj kultúru a šport na univerzite.


Pre úplnosť uvádzame základné informácie o fonde:
1.    Obchodné meno alebo  názov prijímateľa : Ekonomická univerzita, n. f.
2.    Sídlo: Dolnozemská  cesta 1, 852 35 Bratislava 5
3.    Identifikačné číslo (IČO): 36076881
4.    Právna forma: neinvestičný fond

Zároveň uvádzame postup, ktorý je potrebné dodržať v prípade Vášho rozhodnutia poukázať 2% Vami zaplatenej dane neinvestičnému fondu Ekonomická univerzita:

1.    Ak Vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2012 Váš zamestnávateľ (teda ak si nebudete podávať daňové priznanie sami), stačí vyplniť a podpísať „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“. Tlačivo tvorí prílohu tohto listu, resp. bude k dispozícii na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej učtárne EU v Bratislave alebo tiež na stránke www.euba.sk.
K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (po vykonaní ročného zúčtovania Vám ho vystaví mzdová učtáreň, ak si o to požiadate na žiadosti o ročné zúčtovanie v časti VII.) a zaslať obidva doklady svojmu miestnemu príslušnému správcovi dane v termíne do 30. apríla 2013. V prípade zamestnancov EU v Bratislave stačí podpísať „Vyhlásenie...“, odovzdať ho na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej učtárne a všetky ostatné formality vybavíme za Vás.


2.    Ak si budete sami podávať daňové priznanie za rok 2012 typu A – výlučne z príjmov zo závislej činnosti je „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ súčasťou tlačiva „Daňové priznanie...“ v VIII. oddieli, kde uvediete údaje o prijímateľovi.
Ak si budete podávať daňové priznanie typu B – aj z iných príjmov je „Vyhlásenie o poukázaní...“ súčasťou tlačiva „Daňové priznanie...“ v XIII. oddieli, kde uvediete údaje o prijímateľovi.


3.    V prípade právnickej osoby je taktiež „Vyhlásenie o poukázaní...“ súčasťou tlačiva „Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby“ v časti IV.

Za Vašu podporu a  porozumenie Vám úprimne ďakujem.

Bratislava 11. 3. 2013

 

                                                                                        Dr. h. c.  prof. Ing. Rudolf  Sivák, PhD.
                                                                                                        rektor EU v Bratislave

 

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 %

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

 

« späť