Venujte 2% pre neinvestičný fond "Ekonomická univerzita, n.f."

Vážené dámy a páni,

zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickýmfyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2016 niektorej  organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v  centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj  neinvestičný fond, ktorý zriadila Ekonomická univerzita v Bratislave v  roku 2002 s názvom „Ekonomická univerzita, n.f.“ s  cieľom podporiť rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti akademickej obce univerzity.

V prípade, že využijete uvedenú zákonnú možnosť aj v roku 2017, poteší nás, ak to bude  práve neinvestičný fond Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý si vyberiete. Na podporu Vášho rozhodnutia uvádzame  niekoľko skutočností:

 • svojou voľbou poukázať 2% Vašich zaplatených daní v prospech neinvestičného fondu „Ekonomická univerzita“ prispejete k tomu, aby neinvestičný fond mal v budúcom roku zdroje na financovanie aktivít, ktoré sú cielené najmä na  rozvoj vzdelávania  v prospech študentov a zamestnancov EU v Bratislave,
 • aj s Vašou pomocou budeme môcť poskytnúť vynikajúcim študentom a interným doktorandom viac štipendií, podporiť študentov univerzity pri ich štúdiách v zahraničí, resp. výraznejšie podporovať študentov zo sociálne slabších rodín,
 • svojim príspevkom  pomôžete obnoviť a rozšíriť informačné technológie používané v pedagogickom procese univerzity ako aj kultúru a šport na univerzite.

Pre úplnosť uvádzame základné informácie o fonde:

 1. Obchodné meno alebo  názov prijímateľa : Ekonomická univerzita, n. f.
 2. Sídlo: Dolnozemská  cesta 1, 852 35 Bratislava 5
 3. Identifikačné číslo (IČO): 36076881
 4. Právna forma: neinvestičný fond

Zároveň uvádzame postup, ktorý je potrebné dodržať v prípade Vášho rozhodnutia poukázať 2% Vami zaplatenej dane neinvestičnému fondu Ekonomická univerzita:

 1. Ak Vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2016 Váš zamestnávateľ (teda ak si nebudete podávať daňové priznanie sami), stačí vyplniť a podpísať „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu...“. Tlačivo tvorí prílohu tohto listu, resp. bude k dispozícii na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej učtárne EU v Bratislave alebo tiež na stránke www.euba.sk.
  K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (po vykonaní ročného zúčtovania Vám ho vystaví mzdová učtáreň, ak si o to požiadate na žiadosti o ročné zúčtovanie v časti VII.) a zaslať obidva doklady svojmu miestnemu príslušnému správcovi dane v termíne do 30. apríla 2017.
  V prípade zamestnancov EU v Bratislave stačí podpísať „Vyhlásenie...“, odovzdať ho na Oddelení ekonomiky práce a mzdovej učtárne a všetky ostatné formality vybavíme za Vás.
 2. Ak si budete sami podávať daňové priznanie za rok 2016 typu A – výlučne z príjmov zo závislej činnosti je „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ súčasťou tlačiva „Daňové priznanie...“ v VIII. oddieli, kde uvediete údaje o prijímateľovi.
  Ak si budete podávať daňové priznanie typu B – aj z iných príjmov je „Vyhlásenie o poukázaní...“ súčasťou tlačiva „Daňové priznanie...“ v XII. oddieli, kde uvediete údaje o prijímateľovi.
 3. V prípade právnickej osoby je taktiež „Vyhlásenie o poukázaní...“ súčasťou tlačiva „Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby“ v časti IV.

Za Vašu podporu a  porozumenie Vám úprimne ďakujem.

 

Bratislava 6. 2. 2017

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave

 

Tlačivo na stiahnutie - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

« späť