Konferencia Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania

Dňa 03. 10. 2011 sa uskutočnila na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia „Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania“, pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Jána Lisého, PhD.

Konferencia sa konala ako súčasť  riešenia projektu KEGA na Katedre pedagogiky, NHF EU v Bratislave, s názvom „Finančná gramotnosť na základných a stredných školách“. Na konferencii vystúpili zahraniční i domáci účastníci, ktorí sa venovali nielen v príspevkoch, ale aj počas diskusie otázkam finančnej gramotnosti, jej zabezpečenia u širokej vrstvy obyvateľstva a úlohe učiteľa vo finančnom vzdelávaní na základných a stredných školách, ako aj  v rámci pregraduálnej prípravy učiteľov odborných ekonomických predmetov.

Po skončení vedeckej časti konferencie zameranej na finančnú gramotnosť pokračovala akcia slávnostnou časťou venovanou  50. výročiu založenia Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave.  Na tomto podujatí sa zúčastnili viacerí hostia, bývalí študenti, fakultní učitelia a ďalší spolupracovníci Katedry pedagogiky, ktorí si spoločne zaspomínali na zakladajúcich členov katedry, jej činnosť a úspechy nielen v minulom, ale aj súčasnom období. Tieto chvíle im pripomenula aj publikácia „História a súčasnosť Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave (1961 – 2011)“, ktorú  zostavil vedúci katedry prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD..

Ing. Darina Orbánová, PhD.

Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave

« späť