Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku

Význam automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku vyjadruje mnoho ukazovateľov od produkcie až po zamestnanosť. Vypracovať objektívnu štúdiu, ktorá by tieto ukazovatele skonkretizovala a reálne znázornila úlohu automobilového odvetvia v našej spoločnosti, zadal odborníkom z Ekonomickej univerzity v Bratislave Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Výsledky štúdie s  názvom Národohospodársky význam automobilového priemyslu na Slovensku dňa 27.11.2013 prezentoval kolektív autorov pod vedením prof. Mikuláša Luptáčika z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej rektor prof. Rudolf Sivák zdôraznil: „Automobilový priemysel je mimoriadne aktuálnou problematikou. Okrem priaznivých dopadov na zamestnanosť je rozhodujúci aj jeho prínos pre celkovú tvorbu HDP na Slovensku. Jedným z cieľov štúdie bolo, aby odborníci z univerzity poskytli dostatočnú analytickú podporu tak výrobcom v automobilovom priemysle, ako aj tvorcom hospodárskej politiky z hľadiska rozvoja tohto priemyslu v SR.“

Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR doplnil: „Slovensko je zrelé na rozvoj subdodávateľov automobilovej produkcie. Našim súčasným hlavným cieľom je optimalizovať podmienky pre zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu.“

Profesor Luptáčik z výsledkov štúdie prezentoval, že automobilový priemysel vykazuje tretiu najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca (po petrochemickom priemysle a energetike). Cez príjmy zamestnancov a živnostníkov je generovaná spotreba na Slovensku viac ako 3,5 miliardy eur, čo znamená 10 % celkovej spotreby na Slovensku. V tomto odvetví priemyslu (výroba automobilov a modulov, systémov a súčiastok pre automobily) je priamo zamestnaných viac ako 60 000 zamestnancov, ďalších 140 000 pracovných pozícií je generovaných  nepriamo, takže celkove sú na automobilový priemysel  naviazané pracovné miesta pre viac ako 200 000 ľudí. To predstavuje 9 % celkovej zamestnanosti na Slovensku. 

Prof. Luptáčik informoval: „K pozitívnemu saldu obchodnej bilancie SR výrazne prispel automobilový priemysel, ktorý generuje 26 % celkového vývozu a zároveň 20 % celkového dovozu. Obchodnú bilanciu tak zlepšil o 4,5 mld. eur.“ Automobilový priemysel generuje priamo 12 % hrubej produkcie Slovenska.

Doc. Štefan Rehák z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave doplnil výsledky štúdie o regionálne aspekty: „Multiplikátor produkcie automobilového priemyslu očistený od dovozov má hodnotu 1,54. Znamená to zdroj ďalšieho rastu pre Slovensko. Túto hodnotu produkuje 223 firiem, ktorých predmet podnikania je v tomto odvetví.“ Ide prevažne o mladé spoločnosti, z ktorých 50 % vzniklo až po roku 2004, 64 % z nich je v rukách zahraničných vlastníkov a sú to prevažne veľké firmy. „Z regionálneho rozloženia automobilových producentov a subdodávateľov je zjavné, že najviac z tejto produkcie profituje západné Slovensko, kde je lokalizovaných až 70 % firiem,“ dodáva Rehák. Pričom 40 % firiem sa nachádza do 30 km od troch hlavných automobilových producentov. V okolí 50 km od výrobcov sú situované firmy, ktoré tvoria až 60 % zamestnanosti v tomto odvetví. Je preto logické, že najviac z automobilového priemyslu ťažia kraje vytvorených Žilinský, Bratislavský a Trnavský kraj, v ktorých sídlia automobilky. Pre tieto lokality to znamenalo nárast zamestnanosti, imigrácie pracovnej sily, rast priemernej mzdy a dopytu.

Jaroslav Holeček zo ZAP SR zhodnotil, že prezentované výsledky dávajú automobilovému priemyslu konkrétnu podporu na ďalší rozvoj. „Na to potrebujeme predovšetkým vzdelanú pracovnú silu, rozvoj vedy a výskumu riadený priamo požiadavkami praxe, ako aj lokálny rozvoj subdodávateľov. Veľmi dôležitá je aj flexibilita a spoľahlivosť dodávok, ktorá je priamo závislá od zákonníka práce,“ doplnil Holeček. „Som rád, že vznikla táto jedinečná štúdia. Jej presvedčivé výsledky pomôžu Zväzu automobilového priemyslu pri argumentácii a presadzovaní jeho zámerov smerujúcich k ďalšiemu napredovaniu automobilového priemyslu na Slovensku.“

Prof. Jozef Uhrík na záver vyhlásil, že automobilový priemysel je ťahúňom slovenskej ekonomiky. „Každý zahraničný investor do automobilového priemyslu, ktorý v minulosti prišiel na Slovensko bol výsledkom náročných rokovaní. Ukazovatele z tejto štúdie dokazujú správnu orientáciu nášho snaženia a smerovania hospodárstva. Konkurencieschopnosť a ďalší rozvoj sú dané vzdelávacou sústavou, preto je nevyhnutná transformácia nášho odborného školstva.“

Prezentácia


Konferencia ZAPSR« späť