K výsledkom komplexnej akreditácie

EU v Bratislave bola znovu po šiestich rokoch hodnotená členmi Akreditačnej komisie (AK) v rámci komplexnej akreditácie a to z hľadiska plnenia kritérií akreditácie v období rokov 2008 – 2013. Záverečné zasadnutie AK komisie ku komplexnej akreditácii sa konalo v Trnave a za univerzitu sa ho zúčastnil rektor EU v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., a prorektor pre rozvoj EU v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Členovia AK posúdili a hodnotili úroveň jednotlivých oblastí činnosti univerzity podľa troch kritérií.

Hodnotenie úrovne vedeckovýskumnej činnosti (VVČ) sa uskutočnilo podľa kritéria KZU-1 (výstupy VVČ a ich ocenenie, prostredie pre VVČ, publikované práce a citácie týchto prác, získané finančné prostriedky z VVČ, úroveň univerzitnej knižnice, materiálne a technické zabezpečenie VVČ). EU v Bratislave splnila toto kritérium na 85,71 % (minimálna podmienka pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy bola 60 %). Kritérium KZU-2 bolo zamerané na hodnotenie výskumnej a publikačnej činnosti študentov a absolventov dennej a externej formy doktorandského štúdia za hodnotené obdobie. Univerzita splnila toto kritérium na 71,42 % (nevyhnutnou podmienkou bolo 60 %). Tretie kritérium – kritérium KZU-3 – zahŕňalo hodnotenie oblastí výskumu, v ktorých EU v Bratislave poskytuje doktorandské študijné programy a univerzita dosiahla hodnotu tohto kritéria 85,71 % (minimálnou podmienkou bolo 60 %). Členovia AK hodnotili aj spôsobilosť univerzity uskutočňovať výučbu v jednotlivých študijných programoch na 1., 2. a 3. stupni štúdia, ako aj oprávnenie realizovať v navrhovaných odboroch habilitačné a inauguračné konania.

Výsledky komplexnej akreditácie prezentoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a predseda AK Ľubomír Fišera na tlačovej konferencii dňa 27. 8. 2015. Predseda AK na nej tiež uviedol, že „najväčšou slabinou všetkých škôl je slabšia publikačná činnosť doktorandov“. Zároveň podotkol, že kritériá boli pre ekonomické vedy pomerne prísne a komisia hodnotila výskumnú a publikačnú činnosť doktorandov veľmi prísne. EU v Bratislave navrhla v akreditačnom spise aj náročné kritériá na inauguračné konanie za profesorov, čo potvrdil aj predseda AK v rozhovore pre denník SME dňa 23. 1. 2015, keď v súvislosti s vednými odbormi, ktoré majú najprísnejšie kritériá na inauguračné konanie uviedol „fyzika, chémia, matematika, medicína, farmácia aj ekonómia“.

AK konštatovala, že EU v Bratislave splnila všetky tri kritériá a preto navrhla ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR začleniť EU v Bratislave medzi univerzitné vysoké školy.

 

Kolegyne, kolegovia, študentky, študenti,

v tejto súvislosti ďakujem všetkým členom akademickej obce univerzity, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný výsledok komplexnej akreditácie univerzity a jej začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.

 

                                                                                       prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

                                                                                              rektor EU v Bratislave

« späť