Ekonomická univerzita v Bratislave a Medzinárodná investičná banka podpísali memorandum o porozumení

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a riaditeľ Európskej regionálnej kancelárie Medzinárodnej investičnej banky Igor Barát slávnostne podpísali 4. apríla 2017 memorandum o porozumení medzi EU v Bratislave a Medzinárodnou investičnou bankou (MIB).

Dokument, prvý svojho druhu medzi MIB a univerzitou v Európskej únii, vytvára rámec na široké spektrum spolupráce oboch inštitúciách v týchto základných oblastiach:

  • mobilita výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov EU v Bratislave a odborníkov MIB za účelom výskumu, štúdia na EU v Bratislave a/alebo odbornej stáže v MIB,
  • iniciovanie výskumnej spolupráce a implementácia výskumných projektov najmä v oblasti hospodárskeho rozvoja a integračných väzieb členských štátov MIB, udržateľného rozvoja, svetovej ekonomiky a medzinárodných finančných/rozvojových inštitúcií, rozvoja infraštruktúry, malého a stredného podnikania a inovácií, verejno-súkromného partnerstva, resp. v ďalších oblastiach spoločného záujmu zmluvných strán,
  • participácia na výučbe, implementácia spoločných vzdelávacích projektov/programov na všetkých stupňoch štúdia, v oblasti manažérskeho i celoživotného vzdelávania na EU v Bratislave,
  • poskytovanie podpory pri zvyšovaní kvalifikácie výskumníkov a učiteľov a pri implementácii moderných metód výučby,
  • organizovanie spoločných odborných a vzdelávacích podujatí,
  • spolupráca pri príprave publikácií a výstupov z výskumu, ako aj výmena publikácií a výstupov z už realizovaného výskumu,
  • participácia odborníkov IIB v pozícii konzultantov alebo oponentov vo vzťahu k bakalárskym, diplomovým a dizertačným prácam,
  • participácia v pozícii recenzentov vo vzťahu k recenzovaným publikačným titulom,
  • prístup ku knižničnému fondu/elektronickým zdrojom zmluvných strán,
  • informovanie odbornej a širokej verejnosti v krajinách zmluvných strán o spoločných aktivitách, resp. aktivitách partnerskej inštitúcie.

„Ekonomická univerzita v Bratislave je modernou a dynamickou univerzitou s najvyššou mierou špecializácie v oblasti ekonómie, podnikania a manažmentu na Slovensku, ktorá spolupracuje s renomovanými organizáciami doma a v zahraničí a kladie dôraz na spoločenskú zodpovednosť.

S viacerými členskými štátmi Medzinárodnej investičnej banky má EU v Bratislave etablovanú spoluprácu a Memorandum o porozumení medzi EU v Bratislave a Medzinárodnou investičnou bankou vytvára priestor na ďalšie príležitosti pre internacionalizáciu vzdelávania a výskumu našej univerzity,“ uviedol Ferdinand Daňo, rektor EU v Bratislave.

„O pár dní to budú dva roky, čo MIB otvorila svoju vôbec prvú zahraničnú regionálnu kanceláriu a to práve na Slovensku, a tak je celkom pochopiteľné, že okrem podpory biznisu a projektov v rámci ekonomického rozvoja máme záujem angažovať sa aj v oblasti vedy a vzdelávania. Ekonomická univerzita v Bratislave bola našou logickou voľbou,“ uviedol I. Barát. Dodal že v rámci bratislavskej kancelárie MIB sa budú usilovať o čo najskoršie naplnenie memoranda. „Začneme postupne, možno prednáškami našich expertov, a za ideálne by som považoval, keby spolupráca mohla vyvrcholiť stážami študentov, alebo výmennými pobytmi expertov“, doplnil riaditeľ európskej kancelárie MIB.

Fotogaléria

« späť