EDAMBA 2014 – Trendy a inovácie v ekonómii a manažmente

Medzinárodná vedecká konferencia si kladie za cieľ prezentovať najnovšie poznatky študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov v študijných odboroch ekonómie a manažmentu. Konferencia im poskytuje možnosť prezentovať výstupy ich výskumu a získať na ne spätnú väzbu. Zámerom konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu aktuálnych poznatkov a skúseností v rôznych oblastiach ekonomickej vedy a výskumu.

Sekcie konferencie

  • 1. Ekonomická teória, Hospodárska politika, Verejná správa a regionálny rozvoj, Svetová ekonomika, Medzinárodné ekonomické vzťahy
  • 2. Financie a bankovníctvo, Poisťovníctvo
  • 3. Marketingový a obchodný manažment, Ekonomika obchodu a služieb, Manažment medzinárodného podnikania
  • 4. Účtovníctvo, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Ekonometria a operačný výskum
  • 5. Finančný manažment podniku, Ekonomika a manažment podniku
  • 6. Interkultúrna komunikácia v podnikateľskom prostredí

Predbežný program konferencie

13. november 2014 (Štvrtok)

08.00 - 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 - 11.00 Otvorenie konferencie, plenárne rokovanie konferencie
11.00 - 11.15 Prestávka - občerstvenie
11.15 - 12.30 Rokovanie v sekciách
12.30 - 13.30 Obed
13.30 - 15.00 Rokovanie v sekciách
15.00 - 15.15 Prestávka - občerstvenie
15.15 - 16.45 Rokovanie v sekciách
16.45 - 17.00 Prestávka - občerstvenie
17.00 - 18.30 Rokovanie v sekciách
18.45 - 20.00 Večera, spoločenský program

14. november 2014 (Piatok)

08.30 - 09.30 Bonusová prednáška (bude potvrdené)
09.45 - 10.30 Rokovanie v sekciách
10.30 - 11.00 Prestávka - občerstvenie
11.00 - 12.30 Rokovanie v sekciách
12:30 - 13:30 Obed
13.30 - 14.30 Plenárne rokovanie konferencie, ocenenie najlepších prezentovaných príspevkov
15:00 - 17:00 Exkurzia (voliteľné)

Rokovací jazyk konferencie: anglický

Dôležité termíny
31.08.2014 - Termín na podanie príspevku na konferenciu - termín bol predĺžený do 21.09.2014
30.09.2014 - Rozhodnutie o akceptácii príspevku
31.10.2014 - Termín na registráciu a úhradu konferenčného poplatku – zľavnený registračný poplatok
31.10.2014 - Termín na zaslanie konečnej verzie príspevku
10.11.2014 - Termín na registráciu a úhradu konferenčného poplatku – plné vložné

Bližšie informácie o konferencii a registračný formulár nájdete na: www.euba.sk/edamba

« späť