Informácia o skúškach na získanie certifikátov DELE zo španielskeho jazyka

diplom dele                 Instituto Servantes

Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka

Diplomas de Español como Lengua Extranjera, DELE (Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka) sú oficiálne certifikáty, osvedčujúce stupeň kompetencie a ovládania španielskeho jazyka, ktoré v mene španielskeho Ministerstva školstva, sociálnej politiky a športu udeľuje Cervantesov inštitút.

Tieto diplomy sú medzinárodne uznávané v súkromných firmách, obchodných komorách, v štátnych a súkromných vzdelávacích organizáciách.

 

Diplom zo španielčiny – stupeň A1 je prvou zo šiestich úrovní navrhnutých v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre cudzie jazyky.

Tento certifikát osvedčuje schopnosť uspokojiť potreby bezprostredne súvisiace s reálnymi alebo predvídateľnými každodennými situáciami.

 

Diplom zo španielčiny – stupeň A2 osvedčuje, že kandidát je schopný porozumieť vetám a výrazom v najbežnejších situáciách každodenného života a v oblasti dôležitých osobných skúseností kandidáta (základné informácie o sebe samom a o rodine, o nákupoch, o zaujímavých miestach, o voľnočasových aktivitách, atď.)

 

Diplom zo španielčiny – stupeň B1 (predtým Intermedio) osvedčuje jazykové schopnosti dostatočné pre pochopenie a správne reagovanie v najbežnejších situáciách každodenného života a pre vyjadrenie želaní a potrieb jednoduchou formou.

 

Diplom zo španielčiny – stupeň B2 osvedčuje jazykové schopnosti dostatočné na zvládnutie bežných situácií každodenného života v normálnych podmienkach komunikácie, ktoré nevyžadujú použitie odborného jazyka.

 

Diplom zo španielčiny – stupeň C1 osvedčuje jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie rôzne náročných dlhých textov a na pochopenie ich obsahu do hĺbky. Okrem toho sa uchádzač dokáže plynulo a spontánne vyjadrovať a dorozumieť bez evidentných známok námahy pri hľadaní vhodných výrazov a slovných spojení.

 

Diplom zo španielčiny – stupeň C2 osvedčuje jazykové schopnosti potrebné na zvládnutie situácií, ktoré vyžadujú vysoko pokročilé použitie jazyka, ako aj poznanie kultúrnych zvykov, ktoré sa prostredníctvom jazyka prejavujú.

 

 

Zápis na skúšky sa uskutočňuje v akreditovanom skúšobnom centre vždy v období stanovenom pre daný termín.

Na Slovensku je týmto centrom Aula Cervantes v Bratislave, ktorú nájdete v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Instituto Cervantes-Bratislava. Ekonomická univerzita v Bratislave. Konventná 1. 81106. Bratislava. Eslovaquia. T: +421 2 5463 0625 F: +421 2 5463 0626 aula.bratislava@cervantes.es  http://bratislava.cervantes.es

 

Doplňujúce informácie:

Pre podrobnejšie informácie o diplomoch španielskeho jazyka navštívte internetovú stránku http://diplomas.cervantes.es alebo kontaktujte Aulu Cervantes v Bratislave. Adresu a kontaktné údaje Auly nájdete v dolnej časti letáku. 

Všetky informácie uvedené v tomto letáku sú platné ku dňu jeho uverejnenia. Vedenie Cervantesovho inštitútu si vyhradzuje právo meniť uverejnené údaje.

Pri zápise na skúšky je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

  • Formulár prihlášky správne vyplnený paličkovým písmom. Môžete ho získať v skúšobnom centre (Aula Cervantes) alebo na internete (http://diplomas.cervantes.es)
  • Originál a fotokópiu preukazu totožnosti (občiansky preukaz, pas...) s fotografiou a údajmi o totožnosti, národnosti, mieste a dátume narodenia. Údaje uvedené uchádzačom v prihláške musia byť zhodné s údajmi v preukaze totožnosti.
  • Doklad o zaplatení zápisného.
  • Podpísané vyhlásenie, ak je to opodstatnené, o splnení aspoň dvoch podmienok z bodu 2 odseku Všeobecné podmienky. Tieto dokumenty je potrebné predložiť v Aule Cervantes osobne alebo doručiť doporučene poštou. Zapísaný uchádzač dostane opečiatkovanú kópiu prihlášky s prideleným kódom. Oficiálna pozvánka na skúšku s informáciami o dátume, mieste a čase konania skúšky mu bude zaslaná poštou.

Skúšobné centrá:

  • Aula Cervantes, Konventná 1, 81106. Bratislava T:+421 2 5463 0625, F:+421 2 5463 0626 aula.bratislava@cervantes.es
  • Inlingua Nitra, Schurmannova ul. 8, Staré Mesto, 949 01. Nitra. T:+421 3 7642 2603, F:+421 3 7642 2604 nitra@inlingua.sk
  • Európska vzdelávacia agentúra, n.o. Solivarská 28, 080 05. Prešov. T:+421 907 253 810 brehova.sgpo@gmail.com
  • Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina.Tel: +421 7645568, F: +421 7234301 gbza@gbza.edu.sk
  • Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04. Banská Bystrica. T/F: +421 048/4230061 vidita@centrum.sk

Termíny zápisu 2013:

Dátum skúšky: 24. a 25. mája 2013
Zápis na skúšky: od 25. 02. do 19. 04. 2013
Dátum skúšky: 22. a 23. novembra 2013
Zápis na skúšky: od 16. 09. do 18. 10. 2013

Ceny:

STUPEŇ A1: 38 €        

 

STUPEŇ A2: 46€

STUPEŇ B1: 54 €

 

STUPEŇ B2: 64 €

 

STUPEŇ C1: 74 €

 

STUPEŇ C2: 79 €

 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR z 15. júna 2009, sa uznáva diplom DELE ako náhrada maturitnej skúšky zo španielskeho jazyka.

Viac informácií
« späť