Cudzie jazyky v premenách času IV.

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na našu vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času IV, ktorá sa bude konať 24. − 25. 10. 2013 na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave. 

Sekcie:

  • lingvistika
  • literatúra
  • lingvodidaktika
  • reálie, politika
  • interkultúrna komunikácia
  • didaktika vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka
  • translatalógia

Považujte, prosím, tento oznam za výzvu na podávanie príspevkov v angličtine, češtine, nemčine, vo francúzštine, v  ruštine, slovenčine, španielčine alebo v taliančine  v rozsahu (5-8 strán). 

Pozvánka TU

za vedecký výbor konferencie
doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.,
prodekanka pre vedu a výskum FAJ EU

« späť