Cudzie jazyky v premenách času III

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času III organizovanú Fakultou aplikovaných jazykov, ktorá sa uskutoční  pod záštitou rektora Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. dňa 23.11.2012 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Medzinárodná vedecká konferencia si kladie za cieľ prezentovať nové tendencie vo vývoji lingvistiky a literárnej vedy,  perspektívu vedeckovýskumnej činnosti z hľadiska teoretických východísk disciplín študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, ako aj vyhodnotiť výsledky vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Konferencia vytvára priestor na diskusie a nadviazanie intenzívnejších medzinárodných kontaktov. Jej zámerom je zabezpečiť výmenu aktuálnych poznatkov a skúseností v oblasti lingvodidaktiky, literárnej vedy, interkultúrnej komunikácie a lingvoreálií, komunikácie v profesijnej sfére a v oblasti translatológie. Rokovacími jazykmi konferencie sú: slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština a čeština. Bližšie informácie o konferencii spolu s pozvánkou a programom konferencie nájdete TU

« späť