Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila dňa 19. januára 2017 vzdelávací program pod názvom „TOP manažment samosprávy“.

Program určený manažérom miestnej samosprávy - primátorom miest, ich zástupcom, prednostom mestských úradov a starostom obcí je zameraný na získanie nových poznatkov a zručností s dôrazom na hospodárne využívanie finančných prostriedkov, efektívnu komunikáciu s verejnosťou, projektový manažment, právne aspekty výkonu samosprávy, základné protokolárne návyky a ich využitie pri prezentovaní svojej osoby a samotnej inštitúcie navonok.

Odborným garantom programu je prof. Ing. Elena Žárska, CSc., z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Program bude pokračovať formou dvojdňových sústredení jedenkrát mesačne do 19.5.2017.

Úvodné sústredenie bolo venované  téme „Verbálna a neverbálna komunikácia“  pod vedením lektorky a moderátorky TV JOJ, PhDr. Lucie Barmošovej, PhD. 

Fotogaléria

« späť