Verejná ochrankyňa práv ocenila Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Dňa 8. 12. 2016 sa konalo slávnostné stretnutie verejnej ochrankyne práv – Jany Dubovcovej – pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, na ktorom vyzdvihla jednotlivcov a skupiny ľudí, ktorí sa hlásia k podstate Všeobecnej deklarácie ľudských práv a svojím konaním napĺňajú jej obsah. Podujatie malo za cieľ upozorniť na výnimočných ľudí, ktorých význam práce v oblasti osvety a ochrany základných práv a slobôd zostáva nepovšimnutý, ale zároveň ich práca má mimoriadny prínos na spoločnosť a na formovanie jej mienky vo vzťahu k ľudským právam.

Na tomto stretnutí odovzdala verejná ochrankyňa práv Ekonomickej univerzite v Bratislave ako jedinej vysokoškolskej inštitúcii „Poďakovanie verejnej ochrankyne práv za prínos v oblasti ochrany základných práv a slobôd“, v ktorom uviedla: „Vyjadrujem Vám vďaku za to, že prispievate k odstraňovaniu nerovností a k napĺňaniu podstaty základných práv a slobôd pre všetkých ľudí bez rozdielu. Vážim si Vašu aktívnu účasť na edukačno-podpornom programe – Aj ty máš šancu – Centra pre výskum etnicity a kultúry. Vďaka Vašej práci majú rómski študenti zo znevýhodneného prostredia možnosť získať kvalitné vzdelanie, čím napĺňate podstatu základného práva na vzdelanie a základného práva na prístup k vzdelaniu. Vážim si, že v aktuálnej spoločenskej klíme plnej nenávisti búrate predsudky voči menšinám, čím vytvárate podmienky pre tolerantnejšiu a otvorenejšiu spoločnosť.“

Ocenenie prevzali – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ferdinand Daňo, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave – prof. Rudolf Sivák a RNDr. Daniela Sivašová z Katedry štatistiky FHI.

V rámci tohto programu, ktorý sa začal realizovať v roku 2014 sa podarilo úspešne pripraviť na prijímacie skúšky 5 uchádzačov z rómskej komunity, ktorí sú v súčasnosti študentmi 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

« späť