3. International Week na EU v Bratislave

V dňoch 17. – 21. októbra 2016 bola Ekonomická univerzita v Bratislave hostiteľskou inštitúciou pre 23 zástupcov z 19 zahraničných partnerských univerzít z viacerých európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 3. ročníka International Week. Podujatie univerzita organizovala s podporou programu ERASMUS+ a uskutočnilo sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a J. E. pána Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, ktorý spolu s rektorom Ferdinandom Daňom podujatie v prvý deň otvorili.

Hosťujúce prednášky a semináre v anglickom jazyku boli z oblasti makroekonómie, manažmentu, marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Okrem pedagógov sa podujatia zúčastnili aj zamestnanci odborných univerzitných pracovísk, pre ktorých Oddelenie medzinárodnej mobility EU v Bratislave pripravilo 3-dňový workshop zameraný na mäkké zručnosti. Program doplnili viaceré sprievodné podujatia.

« späť