Vedecké časopisy Ekonomickej univerzity v Bratislave

Neoddeliteľnou súčasťou vedeckovýskumnej činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave je aj podpora prezentácie výsledkov výskumu rôznymi formami. Jednou z nich je podpora vydávania vedeckých a odborných periodík na univerzite a na jej jednotlivých fakultách.

Najdlhšiu históriu publikovania má celouniverzitný vedecký časopis Ekonomické Rozhľady/Economic Review, ktorý vychádza od roku 1968. Redakčnú radu časopisu tvoria významné vedecké osobnosti zo Slovenska  a zo zahraničia. 

Dlhšiu tradíciu má aj vydávanie fakultných vedeckých a odborných časopisov, ktoré vychádzajú v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Vedecké časopisy jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave umožňujú publikovať teoretické a praktické poznatky, ktoré sú výstupom základného a aplikovaného ekonomického výskumu podľa tematického a odborného zamerania príslušného periodika. Snahou a ambíciou redakcií viacerých vedeckých časopisov, vydávaných na EU v Bratislave je stať sa súčasťou citačných, bibliografických alebo plnotextových odborných databáz.

Zoznam všetkých vedeckých a odborných periodík vydávaných na Ekonomickej univerzite v Bratislave uvádzame v abecednom poradí:

Acta oeconomica Cassoviensia

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Obsahové zameranie: rozvíjanie ekonomických teórií a ich aplikácia v podnikovej praxi, široké spektrum problematiky vedomostnej spoločnosti, inovácií a obnoviteľných zdrojov energií.
 • Začiatok vydávania časopisu: 1.1.2008
 • Jazyk: anglický
 • ISSN 1337-6020
 • viac

Almanach  

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Almanach Actual Issues in World Economics and Politics

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Obsahové zameranie: ekonomické, politické a bezpečnostné aspekty medzinárodných vzťahov.
 • Začiatok vydávania časopisu: 1.7.2006
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN 1339-3502 (časopis vychádza v elektronickej forme)
 • viac

Ekonomické rozhľady 

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 1968, s prerušením vydávania v rokoch 1990 až 1994
 • Obsahové zameranie: vedecké state, odborné názory, recenzie a informácie z oblasti ekonomických vedných disciplín, aplikovaného ekonomického výskumu a hospodárskej praxe s osobitným zreteľom na problémy tranzitívnej ekonomiky.
 • Jazyk: slovenský, anglický
 • ISSN 1339-3502 (časopis vychádza aj v elektronickej forme/PDF)
 • viac

Ekonomika a informatika

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta hospodárskej informatiky
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 2003
 • Obsahové zameranie: teoretické a aplikačné poznatky získané v ekonomickom výskume a hospodárskej praxi z oblastí hospodárskej informatiky, účtovníctva a audítorstva, ekonometrie a operačného výskumu, aplikovanej štatistiky a aktuárstva s akcentom na otázky harmonizácie, integrácie a kompatibility s európskou a svetovou metodológiou a praxou.
 • Jazyk: slovenský, český a anglický
 • ISSN 1336-3514
 • viac

Ekonomika a manažment

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta podnikového manažmentu
 • Periodicita vydávania: 3-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 2003
 • Obsahové zameranie: ekonomika, manažment, finančný manažment, personálny manažment, manažment výroby a logistika,  informačný manažment
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN 1336-3301
 • viac

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Obchodná fakulta
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 1. 10. 2008.
 • Obsahové zameranie: teoretické, metodologické a praktické otázky ekonomiky vo všeobecnosti a osobitne v cestovnom ruchu. Podnikanie - teoretické, metodologické a praktické otázky vo všeobecnosti s prevažným zameraním na podnikanie v oblasti cestovného ruchu.
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN: 1337-9313
 • viac

Finančné trhy

elektronický odborný časopis

 • Vydavateľ: Derivat s.r.o., v spolupráci s Katedrou bankovníctva a medzinárodných financií 
 • Periodicita vydávania: mesačne
 • Začiatok vydávania časopisu: október 2004
 • Obsahové zameranie: finančný trh, bankovníctvo, menová politika, medzinárodné financie
 • Jazyk: slovenský a český;
 • ISSN 1336-5711
 • viac

Journal of Innovations and Applied Statistics

internetový vedecký časopis

 • Vydavateľ: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
 • Periodicita vydávania: 1-krát ročne
 • Obsahové zameranie:  určený čitateľom z radov štatistikov, aplikovaných štatistikov, teoretických novátorov, riadiacich pracovníkov z oblasti inovácie, konštruktérov, návrhárov, ale aj technológov vo všetkých výrobných, ale aj nevýrobných odvetviach. Zdroj informácií o najnovších vedeckých poznatkoch, nových ideách, metódach a postupoch použiteľných pri inováciách v najvšeobecnejšom slova zmysle.
 • Začiatok vydávania časopisu: 30.10.2011
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN 1338-5224
 • viac

LINGUA ET VITA

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 2012
 • Obsahové zameranie: výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie
 • Jazyk: slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský
 • ISSN: 1338-6743
 • viac

Management Information Systems

medzinárodný vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická fakulta v Subotici (Univerzita Novi Sad, Srbsko)
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 2005
 • Obsahové zameranie: teoretické, metodologické a empirické príspevky, ktoré významne prispievajú k rozvoju manažérskych informačných systémov.
 • Jazyk: anglický
 • ISSN 1452-774X
 • viac

Manažment v teórii a praxi

odborný  časopis

 • Vydavateľ: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Katedra manažmentu
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 1.9.2005
 • Obsahové zameranie: podnikový manažment, manažment organizácií verejnej správy, strategické riadenie podniku,  personálny  manažment,  manažment výrobného procesu, manažment zmien, manažment kvality, organizačná kultúra, manažment znalostí, vzdelávania, informačný manažment, informačné systémy a technológií v riadení.
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN 1336-7137
 • viac

Medzinárodné vzťahy

Journal of International Relations

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: 1.7.2002
 • Obsahové zameranie: interdisciplinárny charakter - ekonomické, politické, právne a kultúrne aspekty medzinárodných vzťahov, s prevahou príspevkov z medzinárodných ekonomických vzťahov.
 • Jazyk: slovenský, anglický
 • ISSN 1336-1562 (tlačená verzia)
 • ISSN 1339-2751 (elektronická verzia)
 • viac

Nová ekonomika

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Národohospodárska fakulta, do roku 2007 Obchodná fakulta
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: od roku 2002, od apríla 2008 vychádza na Národohospodárskej fakulte
 • Obsahové zameranie: state a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, financií, bankovníctva, sociálneho rozvoja, poisťovníctva, verejnej správy, regionálneho rozvoja a pod; problémy tranzitívnych ekonomík, integračné procesy v Európe a problémy svetovej ekonomiky v podmienkach globalizácie a formovania novej (znalostnej) ekonomiky na začiatku tisícročia, ako aj informácie o novej ekonomickej literatúre a medzinárodnom vedeckom živote.
 • Jazyk: slovenský, český a anglický
 • ISSN  1336-1732
 • viac

Podniková revue

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Obsahové zameranie: ekonomická teória, manažment, marketing, financie a ich aplikácia v podnikovej praxi.
 • Začiatok vydávania časopisu: 9.1.2002
 • Jazyk: slovenský
 • ISSN 1335-9746
 • viac

Region Direct

medzinárodný vedecký časopis

 • Vydavateľ: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, vychádza v spolupráci Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja) a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu:  január 2008
 • Obsahové zameranie: rozvoj regiónov v kontexte európskych rozvojových politík
 • Jazyk: slovenský, český, anglický
 • ISSN 1337-8473
 • viac

Revue sociálno-ekonomického rozvoja

vedecký on-line časopis

 • Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 • Periodicita vydávania: 2-krát ročne
 • Obsahové zameranie: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne trendy a perspektívy spoločensko-ekonomického vývoja v krajinách EÚ a vo svete
 • Jazyk: slovenský, český,nemecký, anglický
 • viac

Studia commercialia Bratislavensia

vedecký časopis

 • Vydavateľ: Obchodná fakulta
 • Periodicita vydávania: 4-krát ročne
 • Začiatok vydávania časopisu: marec 2008 (od roku roku 2011 vychádza aj v elektronickej forme)
 • Obsahové zameranie: prezentovanie vedeckých statí, diskusných príspevkov a  analytických štúdií z oblasti ekonomiky obchodu, priemyslu a služieb, svetovej ekonomiky a medzinárodných ekonomických vzťahov. Teoretické otázky marketingového a obchodného manažmentu, manažmentu medzinárodného podnikania a manažmentu služieb; profily významných vedeckých pracovníkov, recenzie teoretických prác, abstrakty dizertačných prác a správy z vedeckých podujatí.
 • Jazyk: slovenský, anglický
 • ISSN 1337-7493
 • viac