Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti (NOeG-SEA 2016) v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

V dňoch 27-28.5. 2016 sa v Bratislave uskutočnila spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016.

Konferencia bol organizovaná v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Nadácie VÚB, Národnej banky Slovenska a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Konferencie sa zúčastnilo takmer 300 hostí, z ktorých 150 vystúpilo so svojim vedeckým príspevkom v rámci jednej z 36 sekcií. Účastníci reprezentovali viac ako 100 inštitúcií z takmer 30 krajín z Európy, ale aj ďalších kontinentov.

Na plenárnom zasadaní vystúpili medzinárodne renomovaní vedci: profesor Martin Hellwig z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum kolektívnych statkov (Max Planck Institute for Research on Collective Good) a Bonnskej univerzity a profesor Klaus F. Zimmermann z Harvardovej univerzity a Globálnej organizácie práce (Global Labor Organization).

Témou prednášky profesora Hellwiga bola finančná stabilita a monetárna politika v časoch krízy. V prednáške sa zameral na vzťah centrálnej banky a vlády, s dôrazom na otázky nezávislosti centrálnej banky a jej možnej angažovanosti sa v otázkach fiškálnej politiky.

Professor Zimmermann predniesol prednášku na tému európska migračná kríza a s ňou súvisiace výzvy a možnosti. Zimmermann zdôraznil potrebu koordinovaného riešenia výziev, ktoré migračná kríza priniesla, a predostrel presvedčivé argumenty o potrebe mobility práce a pracovnej sily imigrantov na európskych trhoch práce.

Ciele konferencie sa podarilo naplniť najmä vďaka vysokej kvalite príspevkov a následných diskusií. Dôležitý bol aj rastúci počet príspevkov študentov zo Slovenska, z vedúcich pracovísk z Prahy, ale aj z Viedne a ďalších svetových stredísk ekonomického výskumu. Cenu SES za najlepší vedecký článok prezentovaný na konferencii získal slovenský doktorand z Viedenskej univerzity.

Na paralelnom podujatí Bratislava Economic Fair 2016 sa prezentovalo 15 univerzitných ale aj neuniverzitných pracovísk pôsobiacich v ekonomickom výskume zo Slovenska, Rakúska, Česka a Maďarska, vrátane NBS, RRZ, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského, Stredoeurópskej univerzity (CEU) a Viedenskej univerzity.

Viac o konferencii: http://www.slovakecon.sk/noegsea2016/index.html

Program konferencie: http://www.slovakecon.sk/noegsea2016/program.html


Organizačný výbor

Martin Kahanec

Mikuláš Luptáčik

Philipp Schmidt-Dengler

 

Vedecký výbor konferencie

Mikuláš Luptáčik (predseda)

René Böheim

Anetta Čaplánová

Jarko Fidrmuc

Július Horváth

Martin Kahanec

Tatiana Kluvánková

Markus Knell

Christoph Kuzmics

Štefan Lyócsa

Rajmund Mirdala

Harald Oberhofer

Dieter Pennerstorfer

Paul Pichler

Ján Pokrivčák

Maroš Servátka

Hans Scharler

Paul Schweinzer

Martin Summer

Martin Šuster

 

Lokálny organizačný výbor

Martin Kahanec (predseda)

Eduard Baumöhl

Zuzana Brokešová

Martin Lábaj

Jana Péliová

Eva Pongrácz

Tomáš Výrost

 

O slovenskej ekonomickej spoločnosti

Slovenská ekonomická spoločnosť je dobrovoľné vedecké a profesné združenie ekonómov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Cieľom spoločnosti je prispievanie k rozvoju a popularizácii ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu. SES tiež podporuje skvalitňovanie ekonomického vzdelávania na Slovensku s osobitným dôrazom na výchovu mladých talentov.

Členstvo v spoločnosti je otvorené vedeckým ekonómom, odborníkom z praxe, doktorandom i študentom a tiež odbornej verejnosti. Sídlom združenia je Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Foto galéria

« späť