Ekonomická univerzita pripravuje študentov pre prax a nie úrady práce

Ekonomická univerzita v Bratislave je dlhodobo na vrchole ekonomických vysokých škôl na Slovensku. V súčasnosti zabezpečuje štúdium v 65 akreditovaných programoch ekonomického a manažérskeho zamerania. Tieto oblasti pokrýva komplexne z pohľadu praxe a kvalita výučby je plne porovnateľná so štúdijnými programami obdobných univerzít v zahraničí.

Na EU v Bratislave je zavedený systém posudzovania profilov absolventov a učebných plánov vrátane obsahu jednotlivých študijných programov organizáciami a inštitúciami z praxe. Zároveň každý rok pôsobia na všetkých fakultách univerzity desiatky externých učiteľov z radov významných odborníkov a manažérov z popredných slovenských aj zahraničných spoločností.

Vysoká prestíž Ekonomickej univerzity v očiach odbornej verejnosti aj zamestnávateľov sa prejavuje vo vynikajúcom uplatnení jej absolventov na pracovnom trhu. Potvrdzujú to viaceré štatistiky, ktoré sledujú mieru nezamestnanosti ako aj mzdy absolventov vysokých škôl u nás. Podľa nich si po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite nenájde uplatnenie len šesť uchádzačov o zamestnanie zo sto. Z hľadiska príjmov absolventov sa EUBA radí dokonca na druhé miesto na Slovensku s priemernou mesačnou mzdou 910 eur.

Ich dobré predpoklady na úspešný vstup do profesného života ešte zvyšujú študijné programy EUBA, ktoré sa škola snaží v maximálnej miere prispôsobiť potrebám praxe, a to aj vrátane kvalitnej jazykovej prípravy. Výučba viac ako sto odborných predmetov prebieha v angličtine, francúžštine, nemčine a v ďalších jazykoch

Škola každoročne vysiela viac ako tristo študentov do zahraničia a ponúka aj MBA program v anglickom jazyku. Okrem toho univerzita poskytuje študentom možnosť získať dvojitý diplom z partnerských univerzít v zahraničí. Samozrejmosťou je aj bezplatný prístup k najvýznamnejším svetovým elektronickým informačným zdrojom a databázam.

Na vzdelávaní spolupracujú významní zahraniční profesori ako aj špičkoví odborníci zo Slovenska. Na mimoriadnych prednáškach majú jedinečnú príležitosť diskutovať s najvýznamnejšími ekonómami sveta vrátane nositeľov Nobelových cien za ekonómiu. Škola má podpísané rámcové dohody o spolupráci s 50 univerzitami v Európe, trinástimi mimo Európy a ERASMUS dohody s viac ako 200 univerzitami. Zároveň úzko kooperuje s najvýznamnejšími zamestnávateľmi na Slovensku pri príprave obsahu študijných odborov.

Vysoký záujem o absolventov potvrdzuje aj štatistika Kariérneho centra EUBA, ktoré vzniklo s cieľom podporovať študentov pri vstupe na pracovný trh. Na konci akademického roka 2010/2011 obsadzovalo aj v spolupráci so svojimi partnermi viac ako 2-tisíc pozícií.

Kvalitné vysokoškolské vzdelávanie je nevyhnutné pre zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a Európy a je podmienkou ich ďalšieho rozvoja v budúcnosti. Ekonomická univerzita sa preto plne stotožňuje so snahami Európskej komisie, ktorá za základ stratégie Európa 2020 zvolila práve vzdelávanie. Do konca tejto dekády by podľa nej malo 40 percent mladých Európanov vlastniť vysokoškolský diplom. Vyžaduje si to nielen zvýšenie objemu finančných prostriedkov vynakladaných na podporu vzdelávania, ale aj neustály rozvoj a prispôsobovanie pedagógov a študijných odborov meniacim sa podmienkam na trhu práce.

Prax dokazuje, že o absolventov Ekonomickej univerzity dnes majú zamestnávatelia vysoký záujem. Je preto výzvou do budúcnosti zabezpečiť, aby sa ďalším zvyšovaním kvality vzdelávania a pokračujúcou spoluprácou so zahraničnými univerzitami a odborníkmi jej absolventi dokázali presadiť nielen na slovenskom, ale aj európskom pracovnom trhu.

« späť