Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Bratislava Economic Seminar

Dátum: 28.11.2014
Čas: 9.50 h

Miesto: NBS, I. Karvaša 1, Bratislava, miestnosť 024, 8. poschodie
Organizátor: KHP NHF
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

viac »

Kariérne workshopy

Dátum: 26.11.2014
Čas: 13:30 do 15:00 hod.

Miesto: Zasadacia miestnosť Auly EU v Bratislave
Organizátor: CNAS

workshop

viac »

Medzinárodný vedecký seminár "Nové trendy v ekonometrii a operačnom výskume"

Dátum: 26.11.2014 - 28.11.2014

Miesto: KEKO FIS VŠE Praha
Organizátor: KEKO FIS VŠE Praha a KOVE FHI EU Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Brian Konig, PhD., 02/67295831, brian.konig@euba.sk

Medzinárodný vedecký seminár

viac »

Aktuálne trendy zodpovedného podnikania v spoločnosti SKANSKA SK

Dátum: 24.11.2014
Čas: 15:15 h.

Miesto: Spoločenská miestnosť V2 (budova rektorátu oproti bufetu)
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.

prednáška

viac »

International Scientific Conference on FINANCE AND RISK 2014

Dátum: 24.11.2014 - 25.11.2014
Čas: 13:00

Miesto: Aula EU v Bratislave
Organizátor: KF NHF
Kontaktná osoba: PhDr. Ľubica Slobodníková

Department of Finance of the Faculty of National Economy have the honour to invite you to 16th International Scientific Conference on FINANCE AND RISK 2014 organized under the auspices of Rector of the University of Economics in Bratislava, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

viac »

Rozbehni svoju kariéru! Workshop, ktorý ti dá viac...

Dátum: 20.11.2014
Čas: 9:00 do 16:00

Miesto: Spoločenská miestnosť V1, zasadačka KSRaP
Organizátor: KSRaP
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Chinoracká, Ing. Tímea Kolláriková

workshop

viac »

Administratívne povinnosti platiteľov DPH

Dátum: 19.11.2014
Čas: 9:15-10:45 h

Miesto: D116
Organizátor: NHF KF
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

prednáška odborníka z praxe

viac »

Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania

Dátum: 19.11.2014
Čas: 11:00 hod

Miesto: Katedra aplikovanej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizátor: Katedra aplikovanej informatiky FHI
Kontaktná osoba: Ing. Peter Schmidt, PhD.

IV. vedecká medzinárodná internetová videokonferencia

viac »

Café Canada

Dátum: 18.11.2014
Čas: 17.30 h

Miesto: kancelária veľvyslanectva Kanady
Organizátor: CNAS
Kontaktná osoba: Ing. Peter Rusinak, PhD.

Centrum severoamerických štúdií EU v Bratislave v spolupráci s kanadským veľvyslanectvom pripravilo pre študentov ďalšie pokračovanie úspešného Café Canada pod názvom "STUDY IN CANADA"!

viac »

Spoločenská zodpovednosť firiem v kontexte strategického marketingového nástroja v uzavretom cykle potravinového reťazca

Dátum: 14.11.2014
Čas: 9.00 hod

Miesto: Košice PHF EU seminárna miestnosť Katedry obchodného podnikania

Workshop

viac »

K projektu APVV 0666-11 a VEGA 1/0393/12

Dátum: 14.11.2014
Čas: 9.00 hod.

Miesto: Košice PHF EU, A23
Organizátor: Katedra ekonómie

Prednáška

viac »

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017

Dátum: 13.11.2014
Čas: 15:15 - 16.45 h

Miesto: B108
Organizátor: KF a INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz)
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

prednáška odborníka z praxe

viac »

Účtovníctvo ako vedná disciplína v európskom priestore: minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Dátum: 13.11.2014
Čas: 12.00 h

Miesto: Bratislava
Organizátor: Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Ondrušová, PhD.

konferencia

viac »

Analýza a syntéza požiadaviek na vzdelávanie

Dátum: 13.11.2014
Čas: 11:00 hod

Miesto: Katedra aplikovanej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizátor: Katedra aplikovanej informatiky FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD.

workshop

viac »

ETER 2014

Dátum: 13.11.2014 - 14.11.2014
Čas: 12.00 h

Miesto: NBS, EU v Bratislave
Organizátor: Katedra ekonomickej teórie NHF
Kontaktná osoba: Ing. Marián Vongrej, PhD., konferencia.ket@gmail.com

Katedra ekonomickej teórie NHF EU organizuje 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomická teória a ekonomická realita (ETER 2014), ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 14. novembra 2014. Medzinárodná konferencia ETER 2014 sa uskutoční pod záštitou guvernéra Národnej banky Slovenska hosť. prof. doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD., a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

viac »

EDAMBA 2014 – Trendy a inovácie v ekonómii a manažmente

Dátum: 13.11.2014 - 14.11.2014

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizátor: OVaDŠ

Medzinárodná vedecká konferencia si kladie za cieľ prezentovať najnovšie poznatky študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov v študijných odboroch ekonómie a manažmentu.

viac »

Nové trendy v poistnom obchode a zmena správania sa distribučných kanálov

Dátum: 12.11.2014
Čas: 11.00 h

Miesto: B108
Organizátor: KPOI
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Ondruška, PhD.

workshop

viac »

Seminár k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti pracovníkov NHF

Dátum: 12.11.2014
Čas: 11:00

Miesto: 3B01
Organizátor: KAIaVT
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Skalák, PhD.

seminár

viac »

Technický rozvoj a spotreba energie, doprava, odpady

Dátum: 12.11.2014
Čas: 7:30

Miesto: D115
Organizátor: KF
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Válek, PhD.

prednáška odborníka z praxe

viac »

Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov

Dátum: 12.11.2014
Čas: 09.00 hod.

Miesto: Košice PHF EU, A18
Organizátor: Katedra manažmentu
Kontaktná osoba: prof. Ing. Štefan Čarnický, PhD.

Workshop

viac »

GIS ako podpora hospodárskeho rozvoja regiónov

Dátum: 12.11.2014
Čas: 17.00 hod.

Miesto: Košice PHF EU, A11
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková, PhD.

Prednáška

viac »

Priestorová distribúcia OZE s ohľadom na energetickú bezpečnostnú situáciu štátu

Dátum: 12.11.2014
Čas: 16.00 hod.

Miesto: Košice PHF EU, A11
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková, PhD.

Prednáška

viac »

Geografickéí informačné systémy a ich vplyv na rozvoj spoločnosti s ohľadom na medzinárodný obchod

Dátum: 12.11.2014
Čas: 15.00 hod

Miesto: Košice PHF EU, A11
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková, PhD.

Prednáška

viac »

Surovinovo-energetická budúcnosť ľudstva – problém technický, filozofický alebo psychiatrický?

Dátum: 12.11.2014
Čas: 12.30 hod

Miesto: Košice PHF EU, AOC
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková, PhD.

Prednáška

viac »

Postavenie Slovenska v medzinárodnom obchode

Dátum: 12.11.2014
Čas: 10.50 hod

Miesto: Košice PHF EU, AOC
Organizátor: Katedra obchodného podnikania)
Kontaktná osoba: prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

Prednáška

viac »

Desať rokov členstva v Európskej únii – ekonomické, politické a právne aspekty

Dátum: 12.11.2014
Čas: 10:00 hod

Miesto: knižnica FMV
Organizátor: FMV
Kontaktná osoba: fmvworkshop2014@gmail.com

workshop

viac »

Štatistika dnes a zajtra

Dátum: 12.11.2014
Čas: 9:00 do 13:00 hod

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: Katedra štatistiky FHI
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.

vedecký seminár

viac »

Workshop ku grantu mladých vedeckých pracovníkov s témou Environmentálny rozmer stratégií firiem ako prvok rastu konkurencieschopnosti v Európskej únii (v podmienkach v SR)

Dátum: 11.11.2014
Čas: 13:30 - 15:00

Miesto: D115
Organizátor: Katedra medzinárodného obchodu
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Furdová, PhD. / Ing. Mgr. Lenka Šprochová, PhD.
Hostia: študenti, dokotorandi a hostia z praxe

Cieľom workshopu bude prezentácia výsledkov výskumu riešiteľov grantu mladých vedeckých pracovníkov zamerané na environmentálny rozmer stratégií firiem.

viac »

Vedecký seminár katedry poisťovníctva 2014

Dátum: 11.11.2014
Čas: 12:30

Miesto: D115
Organizátor: KPOI
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Brokešová, PhD.

seminár

viac »

Vedecký seminár Katedry hospodárskej politiky k problematike konvergencie, štruktúrnych zmien a ekoefektívnosti

Dátum: 11.11.2014
Čas: 11:00

Miesto: 4B26
Organizátor: KHP
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.

seminár

viac »

Kvantitatívne metódy v praxi

Dátum: 11.11.2014
Čas: 09.30 hod

Miesto: Košice PHF EU, seminárna miestnosť KKM
Organizátor: Katedra kvantiatívnych metód
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

Workshop

viac »

Financie, účtovníctvo, dane 2014

Dátum: 11.11.2014
Čas: 09.30 hod.

Miesto: Košice PHF EU, A17
Organizátor: Katedra finančného riadenia podniku
Kontaktná osoba: Ing. Jana Simonidesová, PhD.

Vedecký seminár

viac »

Quo vadis, branding?

Dátum: 11.11.2014
Čas: 9.00 hod

Miesto: Košice PHF EU, A23
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Jana Dzuričková

Prednáška, beseda, workshop

viac »

Aplikácie matematických metód v prácach nositeľov "Nobelových cien za ekonómiu"

Dátum: 11.11.2014
Čas: 8:00 do 14:00 hod

Miesto: Zasadačka KMA, č. d. D8.12
Organizátor: Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Kontaktná osoba: doc. RNDr. J. Fecenko, CSc.; Ing. M. Páleš, PhD.

seminár

viac »

Finančná gramotnosť vysokoškolákov

Dátum: 11.11.2014 - 17.11.2014

Miesto: PHF
Organizátor: KEk

Prezentované budú výsledky projektu VEGA 1/0474/12 Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl na Slovensku. (Končiaci projekt)

viac »

Inovácie v ekonomickom vzdelávaní

Dátum: 10.11.2014
Čas: 9:00 do 15:00

Miesto: Spoločenská miestnosť V1
Organizátor: KPg
Kontaktná osoba: Viktória Čerepkaiová sekretariát Katedry pedagogiky

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch

Dátum: 10.11.2014
Čas: 09.00 hod

Miesto: Košice PHF EU, A18
Organizátor: Katedra obchodného podnikania
Kontaktná osoba: Ing. Barbora Gontkovičová, PhD.

Workshop

viac »

Prezentácia vedecko-výskumných projektov na Katedre marketingu a ďalšie smerovanie vedecko-výskumnej činnosti

Dátum: 10.11.2014
Čas: 9:00 do 11:00 hod

Miesto: Katedra marketingu
Organizátor: KM OF

Workshop

viac »

Seminár doktorandov KOVE

Dátum: 10.11.2014
Čas: 13:00 hod

Miesto: zasadačka KOVE D8.19
Organizátor: Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Kontaktná osoba: Ing. Brian Konig, PhD., 02/67295831, brian.konig@euba.sk

seminár

viac »

Aktuálne otázky rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017

Dátum: 6.11.2014
Čas: 15:15-16:45 h

Miesto: B108
Organizátor: NHF KF
Kontaktná osoba: doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD., Ing. Zuzana Brindzová, PhD.

prednáška odborníka z praxe

viac »

Ekonomika, financie a manažment podniku VIII

Dátum: 5.11.2014

Miesto: miestnosť A6.04
Organizátor: FPM

medzinárodná vedecká konferencia doktorandov

viac »

EKONOMIKA, FINANCIE A MANAŽMENT PODNIKU VIII

Dátum: 5.11.2014

Miesto: miestnosť A6.04
Organizátor: FPM

metodický seminár doktorandov

viac »

Zasadnutie pracovných skupín a členov riadiaceho výboru akcie COST IS 1102

Dátum: 3.11.2014 - 7.11.2014
Čas: 9:00

Miesto: Spoločenská miestnosť V1, zasadačka KSRaP
Organizátor: KSRaP
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Kováčová, PhD.

seminár, workshop

viac »

Seminár pokročilých vedeckých metód (ekonometria a štatistika)

Dátum: 7.10.2014 - 19.12.2014

Miesto: KMO EUBA
Organizátor: KMO EUBA
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
Hostia: odborní asistenti KMO OF, zamestnanci Štat. úradu SR

seminár, workshop

viac »