Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

HODNOTENIE EKONOMICKEJ A SOCIÁLNEJ ROZVINUTOSTI SLOVENSKÝCH KRAJOV A MIEST

Dátum: 31.10.2013
Čas: 10.00h

Miesto: Spoločenská miestnosť V1

Ekonomická univerzita v Bratislave si vás dovoľuje pozvať vo štvrtok 31. októbra 2013 o 10:00 na prezentáciu štúdie MasterCard slovenské centrá rozvoja. Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou MasterCard v nej z ekonomického a sociálneho hľadiska hodnotili stav a rozvojové možnosti jednotlivých krajov a vybraných miest v rámci Slovenska.

viac »

Politika udržateľne orientovanej výroby a spotreby, nástroje na jej uplatňovanie v kontexte označovania produktov

Dátum: 29.10.2013
Čas: 9:15 - 11:00 hod

Miesto: B107
Organizátor: KTaKT OF
Kontaktná osoba: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. vojtech.kollar@euba.sk

Workshop

viac »

16. medzinárodný veľtrh

Dátum: 26.10.2013 - 28.10.2013
Čas: 9:00 - 20:00

Miesto: "Národné tenisové centrum, a.s. Príklopova 6, 831 03 Bratislava"
Organizátor: KPg v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV)
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Velichová, PhD.
Hostia: vysokoškolskí učitelia, študenti učiteľstva, učitelia a žiaci

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem zo Slovenska, Rakúska, ČR, Nemecka, Fínska a iných krajín. Elektronické prezentácie CF, súťaže CF, odborný seminár, vyhlásenie výsledkov súťaží CF.

viac »

AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

Dátum: 25.10.2013
Čas: 9.00 - 16.00 hod

Miesto: EU v Bratislave
Organizátor: FHI
Kontaktná osoba: L. Kuklišová, OVDŠaMV, 6729 5723, lenka.kuklisova@euba.sk

15. medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková,PhD.,Ing. Daniela Urblíková,PhD.
Hostia: pedagógovia PHF ,študenti a doktorandi , pozvaní hostia SR a zahraničia, predstavitelia praxe

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc.Hlavné zameranie konferencie: Marketing obchod a udržateľný rozvoj; Manažment a sociálne vedy.

viac »

Koordinačné stretnutie riešiteľov projektu KRENAR

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013
Čas: 10:00 - 15:00

Miesto: Žilinská univerzita
Organizátor: KVSRR
Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Hostia: riešitelia projektu KRENAR, verejnosť zaujímajúca sa o problematiku kreatívnej ekonomiky

Cieľom seminára je stretnutie riešiteľov zo štyroch univerzít a prezentovanie výstupov v rámci pracovných balíkov (PB) za jednotlivé riešiteľské kolektívy.

viac »

Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013

Miesto: Košice
Organizátor: PHF KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková,PhD.,Ing. Daniela Urblíková,PhD

1.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie

viac »

Cudzie jazyky v premenách času IV

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013
Čas: 09:00-18:00 hod

Miesto: D2.06
Organizátor: FAJ
Kontaktná osoba: doc. PhDr. D. Breveníková, CSc.

medzinárodná vedecká konferencia

viac »

Bratislavský ekonomický seminár - Fernando Martin

Dátum: 23.10.2013
Čas: 15:00

Miesto: Bratislava, Poslucháreň C na FMFI UK
Organizátor: KHP
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.
Hostia: učitelia, výskumníci, doktorandi, študenti, zahraniční hostia

Bratislavský ekonomický seminár je spoločným podujatím Katedry hospodárskej politiky, Národnej banky Slovenska a Fakulty.

viac »

Zavádzanie systému HACCP v spoločnom stravovaní

Dátum: 22.10.2013
Čas: 9:15 - 11:00 hod

Miesto: B1.06
Organizátor: OF KTaKT
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Marta Karkalíková, CSc. marta.karkalikova@euba.sk

Workshop

viac »

Bratislavský ekonomický seminár - Emanuel Panasoulis

Dátum: 16.10.2013
Čas: 15:00

Miesto: Bratislava, Poslucháreň C na FMFI UK
Organizátor: KHP
Kontaktná osoba: Ing. Martin Lábaj, PhD.
Hostia: učitelia, výskumníci, doktorandi, študenti, zahraniční hostia

Bratislavský ekonomický seminár je spoločným podujatím Katedry hospodárskej politiky, Národnej banky Slovenska a Fakulty.

viac »

Ako publikovať?

Dátum: 10.10.2013
Čas: 13:00

Miesto: Katedra hospodárskej informatiky a matematiky
Organizátor: KHIaM
Kontaktná osoba: doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.
Hostia: Mgr. Peter Kolarčík, PhD.

BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2013

Dátum: 10.10.2013 - 11.10.2013

Miesto: PF UK a NHF EU
Organizátor: NHF EU

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave pozývajú všetkých záujemcov na prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2013“, ktorá sa uskutoční 10. a 11. októbra 2013 pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica.

viac »

Veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta

Dátum: 8.10.2013 - 9.10.2013

Miesto: Vestibul rektorátu EU v Bratislave
Organizátor: Kariérne centrum
Kontaktná osoba: Iveta Kulifajová
Hostia: všetci

Pozývame všetkých záujemcov na veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý organizuje Kariérne centrum EU v spolupráci so Študentským parlamentom EU v Bratislave 8.-9. októbra 2013 vo vestibule budovy rektorátu.

viac »

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Dátum: 3.10.2013
Čas: 8:30 hod.

Miesto: Aula EU v Bratislave
Organizátor: EU v Bratislave a SAV
Kontaktná osoba: tatiana.bujnakova@savba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave a Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na konferenciu pri príležitosti prezentácie ôsmej publikácie v sérii „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery“.

viac »

Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013

Dátum: 2.10.2013 - 3.10.2013

Miesto: Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave
Organizátor: FPM
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Lulkovičová, ludmila.lulkovicova@euba.sk

Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

viac »

Blok odborných prednášok v rámci podujatia TVaT 2013

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: členovia KMaO
Hostia: Prednášajúci, učitelia, doktorandi, študenti a hostia

Vyžiadané prednášky - tématicky zamerané k týždňu vedy a techniky 2013.

viac »

Quo vadis, biznis? - Kam smeruješ, podnikanie?

Dátum: 1.10.2013 - 31.10.2013

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
Hostia: študenti a členovia KMaO

2. ročník súťaže o najlepšiu študentskú esej.

viac »

Štatistické metódy v sociálno-ekonomickom výskume výskume - teória a aplikácie

Dátum: 1.10.2013

Miesto: KNEU Kyjev
Organizátor: KŠ Kyjev
Kontaktná osoba: doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., 02/67295 724, sodomova@euba.sk

XX. medzinárodný ukrajinsko-poľsko-slovenský vedecký seminár

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 26.9.2013 - 7.10.2013
Čas: 9:00 - 16:30

Miesto: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Palisády 22, Bratislava
Organizátor: Bratislavská business school
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, e-mail: znalectvo.bbs@euba.sk, tel.: 02/5930 2103

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EUBA otvára kurz Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

viac »