Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Nové trendy v oblasti označovania a elektronického obchodovania s elektrozariadeniami

Dátum: 12.4.2012

Miesto: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave miestnosť 3A02

KATEDRA TOVAROZNALECTVA A KVALITY TOVARU, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vás pozýva na Worshop s Ing. Andrejom Hrdličkom zo Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia. Čas konania: začiatok o 10,00

Spoločenská zodpovednosť firiem v kontexte strategického marketingového nástroja v uzavretom cykle potravinového reťazca

Dátum: 12.4.2012

Miesto: Poslucháreň PHF EU, Tajovského 13, Košice

Určená: riešitelia projektu VEGA a členovia katedry marketingu odborná verejnosť. Kontakt: prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.