Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania

Dátum: 24.10.2013 - 25.10.2013
Čas: 9:00

Miesto: Košice
Organizátor: KMaO
Kontaktná osoba: Ing. Jana Naščáková,PhD.,Ing. Daniela Urblíková,PhD.
Hostia: pedagógovia PHF ,študenti a doktorandi , pozvaní hostia SR a zahraničia, predstavitelia praxe

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Dr. h. c. prof.
RNDr. Michala Tkáča, CSc.Hlavné zameranie konferencie: Marketing obchod a udržateľný rozvoj; Manažment a sociálne vedy.


« späť