Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013

Dátum: 2.10.2013 - 3.10.2013

Miesto: Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave
Organizátor: FPM
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Lulkovičová, ludmila.lulkovicova@euba.sk

Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa koná pri príležitosti 60. výročia vzniku fakulty, pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. EKONOMIKA,  FINANCIE  A  MANAŽMENT PODNIKU - ROK 2013. Cieľom  medzinárodnej vedeckej konferencie je:

  • prezentácia výsledkov výskumu učiteľov fakulty
  • vzájomná výmena vedeckých poznatkov
  • hľadanie východísk pri riešení výskumných projektov
  • nadviazanie a prehĺbenie vzájomných kontaktov s domácimi a zahraničnými univerzitami, vedecko-výskumnými pracoviskami a hospodárskou praxou

Pozvánka TU   Prihláška TU


« späť