Akreditované študijné programy na Ekonomickej univerzite v Bratislave

770capital

Bakalárske študijné programy

Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 1. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "Bc.".

Inžinierske študijné programy

Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 2. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 2 roky a absolvent získa titul "Ing.".

Doktorandské študijné programy

Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje akreditované študijné programy na 3. stupni štúdia, ktorých štandardná dĺžka štúdia sú 3 roky a absolvent získa titul "PhD.".

 

 

Národohospodárska fakulta

Študijné programy

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Dĺžka štúdia

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika D D   3, 2
Ekonómia a právo D/E     3/4
Financie, bankovníctvo a investovanie D/E     3/4
Ľudské zdroje a sociálny manažment D/E     3/4
Národné hospodárstvo D/E     3/4
Poisťovníctvo D/E D D/E 3/4, 2, 3/5
Verejná správa a regionálny rozvoj D/E D/E D/E 3/4, 2/3, 3/5
Bankovníctvo   D/E   2/3
Daňovníctvo a daňové poradenstvo   D   2
Financie   D   2
Hospodárska politika   D D/E 2, 3/5
Sociálny rozvoj a sociálna politika   D/E   2/3
Medzinárodné financie   D   2
International Finance   D   2
Ekonomická teória     D/E 3/5
Financie a bankovníctvo     D/E 3/5

Obchodná fakulta

Študijné programy

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Dĺžka štúdia

Podnikanie v obchode D/E     3/4
Podnikanie v cestovnom ruchu a službách D/E     3/4
Medzinárodné podnikanie D/E     3/4
Marketingový a obchodný manažment   D/E   2/3
Manažment medzinárodného obchodu   D/E   2/3
Manažment cestovného ruchu   D/E   2/3
Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)   D   2
Marketingový a obchodný manažment     D/E 3/5
Manažment medzinárodného podnikania     D/E 3/5

Fakulta hospodárskej informatiky

Študijné programy

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Dĺžka štúdia

Hospodárska informatika D/E     3/4
Manažérske rozhodovanie D D/E    3, 2/3
Účtovníctvo   D   D/E  3, 2/3
Aktuárstvo      D   2
Informačný manažment   D/E   2/3
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku)   D   2
Operačný výskum a ekonometria   D   2
Štatistické metódy v ekonómii    D   2
Účtovníctvo a audítorstvo   D   2
Účtovníctvo a finančný manažment   D   2
Ekonometria a operačný výskum     D/E 3/5

Fakulta podnikového manažmentu

Študijné programy

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Dĺžka štúdia

Ekonomika a manažment podniku (v slovenskom jazyku) D/E   D/E 3/4, 3/5
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) D     3
Finančný manažment D/E     3/4
Ekonomika podniku   D   2
Manažment a ekonomické znalectvo   D   2
Manažment výroby a logistika   D   2
Personálny manažment podniku   D   2
Podnikové financie   D   2
Všeobecný manažment  (v anglickom jazyku)   D   2
Všeobecný manažment  (v slovenskom jazyku)   D/E   2/3

Fakulta medzinárodných vzťahov

Študijné programy

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Dĺžka štúdia

Medzinárodné ekonomické vzťahy D   D/E 3, 3/5
Hospodárska diplomacia   D   2

Fakulta aplikovaných jazykov

Študijné programy

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Dĺžka štúdia

Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia D D   3, 2

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Študijné programy

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Dĺžka štúdia

Ekonomika a manažment podniku D/E     D/E 3/4, 3/5
Obchodné podnikanie     3
Finančné riadenie podniku   D/E   2/3