Študijné programy v cudzích jazykoch

Študijný program 2. stupňa
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku)

 

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Ing. Mgr. Renáta Antalová, PhD.

renata.antalova@euba.sk

viac

Študijný program pripravuje študentov na vykonávanie riadiacich funkcií a plnenie s tým spojených náročných manažérskych úloh vo výrobných podnikoch, v obchodných organizáciách, vo finančných inštitúciách, v spoločnostiach, ako aj v inštitúciách štátnej správy v podmienkach globalizácie hospodárstva a pokračujúcej liberalizácie zahraničného obchodu. Tieto úlohy v podstate predstavujú identifikáciu riešenia pre definované požiadavky a problémy z hospodárskeho hľadiska. S týmito úlohami spojené rozhodovacie aktivity absolventov študijného programu sa sústreďujú hlavne na funkcie zásobovania, výroby a logistiky, odbytu, investícií a financovania, účtovníctva a kontroly, ako aj na riadenie a organizáciu ľudských zdrojov.

Okrem toho sú zvlášť významné študijné aktivity v oblasti plánovania, zdaňovania podnikov a v oblasti informačného manažmentu. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu ako študijného programu prvého stupňa štúdia na niektorej fakulte Ekonomickej univerzity, resp. absolvovanie prvého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg. Študijný program vedie k udeleniu dvojitého diplomu v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg, SRN. Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie:  inžinier („Ing.“), Master of Science („M. Sc.“).


Študijný program 2. stupňa
Manažment predaja (vo francúzskom jazyku)

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Svetlana Valigurská
svetlana.valigurska@euba.sk

viac

Štúdium študijného programu Manažment predaja pripravuje študentov na vykonávanie profesií v oblasti biznisu, predaja a medzinárodných aktivít, ktoré riešia komplexné marketingové a obchodné problémy vyžadujúce strednodobé a dlhodobé rozhodnutia, modelovanie virtuálneho správania trhových subjektov a ich interakciu na marketingové prostredie, poznanie metód riadenia obchodných systémov. Absolventi získavajú diplom „inžinier“ („Ing.“) Ekonomickej univerzity v Bratislave a diplom „Master 1“ (M1)  Európskych štúdií, špecializácia „Riadenie“, resp. „Master  2“ (M2) Európskych štúdií, špecializácia „Finančné riadenie a európsky priestor“ Lotrinskej univerzity v Nancy.


Študijný program 2. stupňa
Všeobecný manažment (v anglickom jazyku)

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Ing. Jana Blštákova, PhD.
jana.blstakova@euba.sk

viac

Absolvent študijného programu Medzinárodný manažment v anglickom jazyku má hlboké a komplexné poznatky o manažmente podniku pôsobiacom v medzinárodnom prostredí a o manažmente medzinárodného podniku. Dokáže riadiť veľké skupiny ľudí s rôznym kultúrnym a jazykovým pozadím na zjednocujúcej báze anglického jazyka, je schopný rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové, kultúrne a územné zvláštnosti. Je spôsobilý identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celého podniku a medzinárodného prostredia, v ktorom pôsobí. Je schopný zosúlaďovať úsilie pracovných skupín s rôznym odborným, záujmovým, kultúrnym zameraním a jazykovou spôsobilosťou, navrhuje a realizuje praktické riešenia platné pre celý podnik a ktoré sú účinné aj v medzinárodnom podnikateľskom kontexte. Absolvent druhého stupňa štúdia je kvalifikovaný na sledovanie, analýzu a hodnotenie pôsobenia podniku ako celku aj jeho jednotlivých zložiek v internej a externej vývojovej dynamike, v zložitom a meniacom sa domácom aj medzinárodnom prostredí, vo vzťahoch k iným subjektom v týchto prostrediach a to z viacerých kriteriálnych pohľadov. Je vnímavý na podnety z externého prostredia podniku, dokáže ich identifikovať a interpretovať z medzinárodného hľadiska a dokáže navrhovať a realizovať opatrenia na ich podnikateľské využitie. Má komplexné a prierezové znalosti o manažmente podniku, vie ich aplikovať v medzinárodnom prostredí, ekonomicky myslí v širokých medzinárodných súvislostiach, predvída nové javy a tendencie a disponuje predpokladmi na zaujatie vodcovského postavenia v medzinárodnom podniku. Uvedomuje si, analyzuje, hodnotí a prijíma opatrenia v súvislosti s medzinárodnými integračnými procesmi a globalizačnými tendenciami. Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie:  inžinier („Ing.“).


Študijný program 1. stupňa
Ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku)

 

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Ing. Jana Blštáková, PhD.
bem.fpm@euba.sk

 

viac

Profil absolventa

Cieľom výchovy študentov na študijnom programe bakalárskeho štúdia „Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku“ je získať schopnosť ekonomicky myslieť, predvídať nové javy a tendencie, organizovať a riadiť firmu, podnikať v medzinárodnom priestore a ovládať metódy vedenia ľudí. Absolvent študijného programu bude odborne pripravený z oblasti teórie a praxe podnikového manažmentu a podnikovej ekonomiky tak, aby dokázal analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov (nielen v angličtine) sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

Uplatnenie absolventa

Záujemcovia o štúdium na ľubovoľnom stupni štúdia sú počas prijímacieho konania, resp. bezprostredne pred ním informovaní nielen o možnostiach štúdia, ale aj o perspektíve uplatnenia. Záujem o štúdium na FPM je stále pomerne vysoký a čo je osobitne potešiteľné, absolventi fakulty nemajú problémy pri svojom uplatnení v podnikovej a podnikateľskej praxi. Nachádzajú široké uplatnenie v SR i v zahraničí, predovšetkým ako:

  • manažéri a ekonómovia podnikov rôznej veľkosti a rôzneho typu, organizácií podnikateľského charakteru,
  • manažéri a ekonómovia neziskových organizácií v sektore štátnej a verejnej správy (napr. v zdravotníctve, v školstve a pod.),
  • finanční manažéri v podnikoch, finanční analytici a odborníci v bankách, poisťovniach, na burzách a v ďalších inštitúciách,
  • účtovníci, kontrolóri, audítori, znalci v špecializovaných inštitúciách,
  • odborníci v poradenských firmách a vzdelávacích inštitúciách pracovníci vládnych orgánov a inštitúcií,
  • úspešní podnikatelia v rôznych oblastiach hospodárskej sféry ako aj v celom rade ďalších funkcií a pracovných zaradení, pričom dosahujú vynikajúce výsledky v napĺňaní pracovnej kariéry.

Na základe informácií, ktoré má fakulta k dispozícii, odhadujeme najvyššie uplatnenie v podnikovej sfére (cca. 60%), vo finančnom sektore (cca. 20%). Absolventi študijných programov FPM v zásade pôsobia v oblastiach, ktoré po teoretickej stránke študovali počas štúdia na FPM, pritom poznatky majú možnosť študenti nadobúdať aj počas zahraničných pobytov a stáží v rámci programov organizovaných EU v Bratislave (najmä LLP programov).
Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie: bakalár („Bc.“).


Čiastkové frankofónne štúdium (1. stupeň štúdia)

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Svetlana Valigurská
svetlana.valigurska@euba.sk 

viac

Štúdium pozostáva z 10 vybraných predmetov v celkovom rozsahu 60 kreditov, ktoré je študent povinný absolvovať spolu na 1. stupni štúdia. Študenti zúčastnení na programe majú možnosť absolvovať študijný pobyt na francúzskych univerzitách s cieľom vypracovania bakalárskej práce. Po úspešnom absolvovaní štúdia vo francúzskom jazyku, vrátane vypracovania diplomovej práce, študenti  získavajú certifikát podpísaný rektorom EU v Bratislave, prezidentom Univerzity Pierre Mendés France a riaditeľom IUT 2 v Grenoble.


Doplnkové nemeckofónné štúdium (1. stupeň štúdia)

 

Kontakt:

Koordinátorka:

Ing. Mgr. Renáta Antalová, PhD.
renata.antalova@euba.sk

viac

Doplnkové nemeckofónne štúdium je určené pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predpokladom štúdia je imatrikulácia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a dobrá znalosť nemeckého jazyka. V rámci doplnkového nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave môžu záujemcovia študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia. Výuka sa uskutočňuje výlučne v nemeckom jazyku. Prednášajú profesori a pedagógovia Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Univerzity Johannesa Keplera v Linzi v rámci blokovej výuky. Okrem nich pôsobia vo výuke v rámci týždenného rozvrhu profesori a pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave.