Prijímacie konanie

770capital

Prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018   

V prípade otázok

a problémov kontaktujte:

 

Študijné oddelenie NHF

tel.: +421 2 6729 1255

monika.parakova@euba.sk

 

Študijné oddelenie OF
tel.: +421 2 6729 1104
zora.szakalova@euba.sk


Študijné oddelenie FHI
tel.:+421 2 6729 5708
eva.balazovicova@euba.sk


Študijné oddelenie FPM
tel.: +421 2 6729 5514
slavka.bielikova@euba.sk


Študijné oddelenie FMV

tel,: +421 2 6729 5479

tatiana.frankovicova@euba.sk


Študijné oddelenie FAJ

tel.: +421 2 6729 5216

zuzana.bihariova@euba.sk


Študijné oddelenie PHF Košice

tel.: +421 55 722 3269

maria.nagyova@euke.sk

Vzorový test
Všeobecné študijné predpoklady 

Záujemcovia o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU Bratislave) sa môžu prihlásiť na štúdium študijných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia – 1. bakalárskeho stupňa štúdia, 2. inžinierskeho stupňa štúdia/magisterského stupňa štúdia a 3. doktorandského stupňa štúdia v dennej a externej forme. Všetky študijné programy, ktoré možno študovať na EU v Bratislave, sú akreditované Akreditačnou komisiou – poradným orgánom vlády SR.

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2017/2018:

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. januári 2017.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o novom študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na nhf.euba.sk

Viac informácií o novom študijnom programe Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku nájdete fpm.euba.sk


Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  Viac informácií nájdete TU.


Upozornenie!

Používajte nový formulár prihlášky na VŠ. Nájdete ho na www.minedu.sk 

Elektronická prihláška

  

-
Internetový predaj literatúry na prijímacie skúšky pre 1. st. štúdia

V časti Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia sa nachádzajú nachádzajú všeobecné informácie, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, o počtoch prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach prijatia podľa fakúlt, o profiloch absolventov študijných programov. Informácie o termíne podávania prihlášok, o termíne konania prijímacích skúšok, o podávaní prihlášky na štúdium a o jej náležitostiach, o obsahu prijímacej skúšky a informácie o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky a o prípravných kurzoch.


Informácie o prijímacom konaní pre 1. a 2. stupeň štúdia:

Študent, ktorý bude v akademickom roku 2017/2018 prijatý a zapísaný do 1. roka štúdia v externej forme štúdia na 1. a 2. stupni štúdia, je povinný uhradiť ročné školné v každom roku štúdia.

Výška školného v externej forme štúdia pre študentov prijatých a zapísaných do 1. roka štúdia v ak. roku 2017/2018 na 1. aj na 2. stupni štúdia a výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium bude zverejnená v mesiaci december 2016.

 

Tézy požiadaviek na prijímaciu skúšku na štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave

Odporúčaná literatúra pre prijímacie konanie 2017/2018

  • Novák, J. - Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, SPN - Mladé letá, tretie aktualizované vydanie, 2016.
  • Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky, EKONÓM, 2015
  • Durajková, D. – Kopecká, H. – Vargová , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012.
  • Kusková, A. – Krátka, D.: Základy práva. Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.
  • Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.
  • Sopóci, J. – Búzik, B.: Základy sociológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.
  • Martinková - Vavrová: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia: Vydavateľstvo Príroda, 2013
  • Európa v 12 lekciách (je dostupná tu: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714)
  • Rumanová a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou, SPU Nitra, 2012

 

Ďalšie informácie nájdete tu:  www.scio.sk


SCIO

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 180 00 Praha 8
IČ: 27156125
DIČ: CZ27156125