" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
DOLGOŠOVÁ JANA, ING.
1476
3D04
KNIHOV.ŠPEC.
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
DOMČEKOVÁ HELENA
5457
E4.07
REFER. ŠTUD.ODD.
Fakulta medzinárodných vzťahov
105001 - Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov
DOVIČIČOVÁ ANNA
5440
D4.40
SEKRETÁRKA KMEVaHD A KMP FMV
105001 - Katedra medzinárodného práva FMV
DRÁBIK PETER, ING.PHD.
1126
5D16
PRODEKAN
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
DRIENIKOVÁ KRISTÍNA, ING.PHD.
1448
4A23
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16200 - Katedra medzinárodného obchodu OF
DROZDOVÁ DANIELA, ING.
5734
D7.34
ODB.ZAMESTNANEC
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
DRUGDOVÁ BARBORA, ING.PHD.
1539
5C08
ODB. ASISTENT
Národohospodárska fakulta
15400 - Katedra poisťovníctva NHF
DUBCOVÁ GABRIELA, DOC.ING.MGR.PHD.
5576
E5.26
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18100 - Katedra podnikovohospodárska FPM
DUBEC JÁN
Košice
ÚDRŽBÁR
107999 - Podnikovohospodárska fakulta Košice
DUBOVSKÝ JÚLIUS, PAEDDR.
5433
D4.33
RIADITEĽ
10300 - Centrum telesnej výchovy a športu
DUDÁŠ TOMÁŠ, DOC.ING.PHD.
5416
D4.16
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
DUDÁŠOVÁ MARIANNA, ING.
5437
E4.37
INT. DOKTORANDKA
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
DUDEKOVÁ ALENA, ING.PHD.
1399
3A12
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16500 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OF
DUGAS JAROSLAV, ING.PHD.
3291
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikohohospodárska fakulta Košice
107007 - Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
DUGASOVÁ ĽUDMILA
3235
Košice
SEKRETÁRKA
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107006 - Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
DUHÁROVÁ SIMONA, Ing.
1556
5B06
INT. DOKTORAND
Národohospodárska fakulta
15100 - Katedra ekonomickej teórie NHF
DUJAVA DANIEL, ING.PHD.
1510
5B17
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15100 - Katedra ekonomickej teórie NHF
DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ EMÍLIA, ING.PHD.
3224
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikohohospodárska fakulta Košice
107004 - Katedra ekonómie PHF
DUNOVÁ ŽOFIA, ING.
5510
D5.10
TAJOMNÍK
Fakulta podnikového manažmentu
18000 - Dekanát Fakulty podnikového manažmentu
DUPAĽ ANDREJ, PROF.ING.CSC.
5524
D5.24
VED.KATEDRY
Fakulta podnikového manažmentu
18400 - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
ĎURINOVÁ IVONA, ING.PHD.
5672
E6.22
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18300 - Katedra podnikových financií FPM
ĎURIŠKOVÁ LÝDIA, MGR.
5640
D6.40
SEKRETÁRKA
Fakulta podnikového manažmentu
18200 - Katedra manažmentu FPM
DVOŘÁK KAREL, MGR.PHD.
1541
5B54
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15100 - Katedra ekonomickej teórie NHF
DZIURA BORIS, ING. PHD.
5465
E4.15
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
DZIURA BORIS, ING. PHD.
5465
E4.15
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20100 - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
DZIUROVÁ MÁRIA, ING.
5903,5335
D3.36
KVESTORKA
10010 - Kvestor
DZIUROVÁ VALÉRIA, ING.
5360
E3.10
10050 - Centrum na zabezpečenie a podporu kvality
DZIUROVÁ VALÉRIA, Ing.
1556
5B06
INT. DOKTORAND
Národohospodárska fakulta
15100 - Katedra ekonomickej teórie NHF
DZIVÁKOVÁ MICHAELA, MGR.PHD.
5237
D2.37
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20400 - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
DZUROVÁ MÁRIA, DOC.ING.PHD.
1152
5D09
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF