Všeobecné informácie

Jedným z rozhodujúcich cieľov Ekonomickej univerzity v Bratislave je pripravovať absolventov, ktorých vzdelanie bude plne kompatibilné so vzdelaním, ktoré poskytujú excelentné univerzity ekonomického zamerania v Európe a ktorí budú mať predpoklady úspešného uplatnenia na medzinárodnom trhu práce. 

Na základe pozitívnych skúseností a priaznivých výsledkov priebehu nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave otvorila Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg novú formu nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorej výsledkom bude v závere úspešného štúdia získanie dvojitého diplomu obidvoch univerzít pre absolventov. 

Od akademického roku 2003/2004 sme po dohode s našimi partnermi nemeckofónneho štúdia na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg pripravili inováciu nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorej výsledkom je ponuka celouniverzitného medzinárodného bilaterálneho študijného programu Medzinárodný finančný manažment pre druhý stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite s takým úzkym prepojením študijných programov Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré umožní vydávať absolventom štúdia dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg.

Je nesporné, že študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí okrem diplomu svojej materskej univerzity obdržia aj diplom takej prestížnej nemeckej univerzity s dnes už 500-ročnou tradíciou, akou je Univerzita Martina Luthera v Halle-Wittenberg, budú mať výrazne priaznivejšiu východiskovú pozíciu na trhu práce v zahraničí, a to vo všeobecnosti, nielen v nemecky hovoriacich krajinách.

Táto konkurenčná výhoda absolventov nemeckofónneho štúdia s dvojitým diplomom je zvlášť významná v kontexte členstva SR v európskych štruktúrach, nakoľko dopyt po kvalifikovaných odborníkoch – absolventoch zahraničných univerzít ekonomického zamerania so špičkovým jazykovým vybavením v nových podmienkach narastá, a to z viacerých dôvodov:

  • globalizácia ekonomiky a ďalšia liberalizácia medzinárodného obchodu,
  • výrazný vstup zahraničného kapitálu do existujúcich slovenských výrobných podnikov,
  • širšie etablovanie zahraničných investorov zakladajúcich svoje pobočky na slovenskom teritóriu,
  • zvyšujúci sa podiel zahraničných bankových subjektov,
  • potreba účasti kvalifikovaných slovenských odborníkov v európskych decíznych inštitúciách.  

Vychádzajúc z analýzy predpokladov a východísk pre konštrukciu študijného programu inžinierskeho stupňa nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave s možnosťou vydať úspešným absolventom v závere štúdia dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg sme v súlade s dikciou Zákona o vysokých školách zo dňa 21.02.2002 zriadili celouniverzitný študijný program „Medzinárodný finančný manažment“ pre druhý stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na ktorom môžu študovať absolventi prvého stupňa štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity, ale i ostatných fakúlt ekonomického zamerania na Slovensku.

Takúto koncepciu študijného programu podporujú aj naši partneri z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg, lebo to umožní študovať na tomto študijnom programe aj absolventom prvého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg. Vznikol tak študijný program, ktorý je síce gestorovaný univerzitou, obsahuje však výrazné prvky nielen medziodborového, ale aj medzifakultného štúdia, čo napokon môže byť pozitívny a motivujúci impulz pre ďalšie smerovanie tvorby študijných programov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Celouniverzitný študijný program je vytvorený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a realizuje sa v rámci študijného odboru č.3.3.13 Finančný manažment.

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posudzovala spôsobilosť Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať podľa § 82 ods. 2 písm. a/ študijný program Medzinárodný finančný manažment a svojím rozhodnutím zo dňa 30.5.2003 konštatovala, že Ekonomická univerzita v Bratislave je plne spôsobilá uskutočňovať predložený študijný program Medzinárodný finančný manažment a je oprávnená udeliť úspešným absolventom príslušný akademický titul, a to bez časového obmedzenia.

Na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg bol bilaterálny študijný program magisterského štúdia Medzinárodný finančný manažment schválený v súlade s rozhodnutím Senátu z 12.1.2005 v rámci platného Rámcového študijného poriadku pre magisterské študijné programy na Fakulte hospodárskych vied.

Tieto rozhodnutia o akreditácii zaväzujú Ekonomickú univerzitu v Bratislave, aby vytvorila všetky potrebné podmienky pre to, aby študijný program Medzinárodný finančný manažment bol realizovaný v spolupráci s našimi partnermi na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg na vysokej úrovni a prispel tak k výchove kvalifikovaných odborníkov v oblasti medzinárodného finančného manažmentu tak potrebných pre rozvoj slovenského hospodárstva v podmienkach nášho členstva v Európskej únii.