Charakteristika študijného programu

Názov študijného programu:

 • Medzinárodný finančný manažment
 • Internationales Finanzmanagement
 • International Financial Management

Názov študijného odboru:

 • Finančný manažment (č.3.3.13)

Stupeň štúdia:

 • 2. stupeň

Profil absolventa: 

Štúdium študijného programu Medzinárodný finančný manažment pripravuje študentov na vykonávanie riadiacich funkcií a plnenie s tým spojených náročných manažérskych úloh vo výrobných podnikoch, v obchodných organizáciách, vo finančných inštitúciách, v spoločnostiach, ako aj v inštitúciách štátnej správy v podmienkach globalizácie hospodárstva a pokračujúcej liberalizácie zahraničného obchodu.

Tieto úlohy v podstate predstavujú identifikáciu riešenia pre definované požiadavky a problémy z hospodárskeho hľadiska. S týmito úlohami spojené rozhodovacie aktivity absolventov študijného programu sa sústreďujú hlavne na funkcie zásobovania, výroby a logistiky, odbytu, investícií a financovania, účtovníctva a kontroly, ako aj na riadenie a organizáciu ľudských zdrojov. Okrem toho sú zvlášť významné študijné aktivity v oblasti plánovania, zdaňovania podnikov a v oblasti informačného manažmentu.

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie: 

Ing. /  Master of Science („M.Sc.“)

Dĺžka štúdia: 

4 semestre

Podmienky prijatia na štúdium:

Úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu ako študijného programu prvého stupňa štúdia na niektorej fakulte Ekonomickej univerzity, resp. absolvovanie prvého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg.

Na celouniverzitný bilaterálny študijný program Medzinárodný finančný manažment nemecko-fónneho štúdia na EU v Bratislave sa môže prihlásiť každý študent EU v Bratislave, ktorý úspešne ukončil prvý stupeň štúdia na EU v Bratislave, resp. ukončil bakalárske štúdium na EU v Bratislave. Na štúdium na študijnom programe Medzinárodný finančný manažment sa môžu prihlásiť aj študenti iných ekonomických fakúlt, ktorí úspešne ukončili prvý stupeň štúdia a absolvovali predmety kompatibilné s predmetmi spoločného základu štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Podmien-kou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Študenti Fakulty hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg, ktorí absolvovali iba štvorsemestrálne základné štúdium musia pred začiatkom štúdia študijného programu Medzinárodný finančný manažment absolvovať na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg vybrané predmety z bloku Podnikovohospodárske náuky a z bloku Národohospodárske náuky.

Počet prijímaných študentov: 

Smerné číslo pre prijatie na študijný program Medzinárodný finančný manažment je v súčasnosti 25 študentov. Neskôr sa predpokladá zvýšenie počtu na hranicu 40 študentov.

Začiatok štúdia: 

Zimný semester

Uplatnenie absolventa: 

Sféry uplatnenia absolventov študijného progra-mu sú najmä v súkromnom sektore hospodárstva, to znamená:

 • v priemyselných a obchodných podnikoch,
 • vo finančných inštitúciách a v poisťovniach,
 • v audítorských spoločnostiach,
 • v spoločnostiach daňového poradenstva a
 • v spoločnostiach pre firemné poradenstvo; a to v oblastiach:
  • zásobovanie,
  • výroba,
  • marketing,
  • personálny manažment,
  • investície a financovanie,
  • účtovníctvo.

Absolventi študijného programu okrem toho nájdu svoje uplatnenie v zariadeniach verejných služieb, v inštitúciách štátnej správy, v rôznych združeniach ako aj vo vedecko-výskumných inštitúciách.

Štruktúra a obsah štúdijného programu

 • Štúdium trvá tak pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj pre študentov Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg 4 semestre.
 • Štúdium v rámci 4. ročníka štúdia sa uskutočňuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, pričom výučbu zabezpečujú učitelia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Univerzity Johannesa Keplera v Linz
 • Štúdium v rámci 5. ročníka štúdia sa uskutočňuje na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg, pričom výučbu zabezpečujú učitelia Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg.

Pobyty študentov na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg sú podporované z prostriedkov Deutscher Akademischer Austauschdienst, z programu Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania SOCRATES a z prostriedkov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Štruktúra študijného programu

Celý študijný program 2. stupňa štúdia je tvorený povinnými a voliteľnými predmetmi dvoch skupín. V jednotlivých skupinách povinných predmetov musia študenti absolvovať nasledovné predmety tak, aby získali požadovaný počet kreditov za 2. stupeň štúdia:

1. Podnikovohospodárske náuky

 • Medzinárodné účtovníctvo
 • Konsolidácia účtovnej závierky
 • Medzinárodný marketing
 • Medzinárodný manažment
 • Kapitálové investovanie
 • Controlling
 • Systémy pre podporu manažérskeho rozhodovania
 • Medzinárodné zdaňovanie podnikov (Business Taxation)
 • Bankový manažment
 • Medzinárodný finančný manažment
 • Podnikové financie
 • Analýza výkonnosti podnikov

Seminár z oblasti Všeobecných podnikovohospodárskych náuk v rozsahu 2 semestrálnych výukových hodín týždenne.

2. Národohospodárske náuky

 •     Medzinárodný obchod
 • Medzinárodné financie
 • Makroekonómia pre otvorenú ekonomiku
 • Financie a mena
 • Monetárne inštitúcie a trhy
 • Peňažná teória a politika I
 • Peňažná teória a politika II
 • Úvod do nemeckého súkromného práva a jeho vzťah k európskemu právu

Seminár z oblasti Všeobecných národohospodárskych náuk v rozsahu 2 semestrálnych výukových hodín týždenne.

Skúšky

V každom semestri musia študenti úspešne absolvovať skúšky z jednotlivých predmetov. Skúšky sa vo všeobecnosti uskutočňujú písomnou formou testov. Pre skúšku z každého predmetu je stanovený jeden riadny a jeden opravný termín.

Skúška je úspešne vykonaná, ak jej výsledok je hodnotený najmenej 50 bodmi. V takom prípade získa študent za daný predmet zodpovedajúci počet kreditov. Študent musí získať počas štúdia za úspešne vykonané skúšky z jednotlivých predmetov spolu najmenej 90 kreditov, z čoho 10 kreditov musí získať z oboch seminárov.

Prax

Prax v rámci štúdia na študijnom programe je povinná. Študenti absolvujú prax v rozsahu 12 týždňov počas prázdnin v Nemecku, Rakúsku, alebo v podnikoch a inštitúciách na Slovensku, ktoré majú prepojenie na nemecky hovoriace krajiny. Za absolvovanú prax študent získa 15 kreditov.

Diplomová práca

Diplomovú prácu vypracuje študent v priebehu 12 týždňov. Vo zvláštnych prípadoch sa môže čas na vypracovanie diplomovej práce predĺžiť na 6 mesiacov. Za diplomovú prácu musí študent získať najmenej 50 bodov. Ak je diplomová práca ohodnotená nižším počtom bodov ako 50, možno jej vypracovanie jeden krát opakovať. Za úspešnú obhajobu diplomovej práce študent získa 15 kreditov.

V rámci študijného programu vedú diplomové práce profesori a docenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesori z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a z Univerzity Johannesa Keplera v Linzi. Ak je vedúci diplomovej práce z Ekonomickej univerzity v Bratislave, oponent je z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg alebo z Univerzity Johannesa Keplera v Linzi. Ak je vedúci diplomovej práce z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg, alebo z Univerzity Johannesa Keplera v Linzi, oponent je z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Štátna záverečná skúška

Študent musí počas štúdia získať 120 kreditov, vrátane kreditov za prax a diplomovú prácu. Ak študent získa požadovaný počet kreditov z obidvoch skupín povinných predmetov, za prax a za diplomovú prácu, môže vykonať štátnu záverečnú skúšku. Štátna záverečná skúška pozostáva:

 • z ústnej skúšky zo skupiny predmetov Podnikovohospodárske náuky,
 • z ústnej skúšky zo skupiny predmetov Národohospodárske náuky,
 • z obhajoby diplomovej práce.

V súlade so študijným poriadkom Ekonomickej univerzity je komisia pre štátne záverečné skúšky najmenej štvorčlenná, pričom členmi komisie sú vždy profesori a docenti Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg.

Štúdium cudzích jazykov

Študenti majú možnosť v rámci štúdia na študijnom programe Medzinárodný finančný manažment si rozšíriť svoje poznatky z cudzích jazykov v rámci jednotlivých typov jazykových kurzov ponúkaných ústavmi cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg. Študenti majú tiež možnosť získať certifikáty za úspešné absolvovanie jazykových kurzov ponúkané ústavmi cudzích jazykov obidvoch univerzít.

Doterajšie výsledky a evalvácia nemeckofónneho štúdia

Promócia prvých 17 absolventov študijného programu sa uskutočnila 17.2.2005 v Bratislave, pričom študenti obdržali diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave s titulom „inžinier“ a diplom Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg s titulom „Master of Science“. Promócia ďalších 19 absolventov študijného programu sa uskutočnila 16.2.2006 a  18.2.2007 sa uskutočnila promócia 18 absolventov tretieho cyklu študijného programu.

Štandardným prvkom študijného programu je vykonanie praxe, ktorá sa v podnikoch a inštitúciách v Nemecku a v Rakúsku realizovala s podporou programu Leonardo da Vinci. Absolvovanie tejto zahraničnej praxe bolo pre študentov motivujúce a zároveň prispelo k vysokej kvalite ich odbornej prípravy. Potvrdením kvalitnej odbornej prípravy absolventov študijného programu Medzinárodný finančný manažment je ich veľmi dobré uplatnenie v praxi a to v rámci podnikov a inštitúcií na Slovensku i v zahraničí, spomedzi ktorých uvádzame:

 • Siemens Program and System Engineering, s.r.o. Bratislava
 • Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 • OstElektra Mníchov, s.r.o.
 • Matador, a.s. Púchov
 • GE Consumer Finance Viedeň
 • Deloitte & Touche Hamburg
 • Rödl & Partner k.s. Bratislava
 • Stern Stewart Mníchov, s.r.o.
 • LKW Walter Viedeň, a.s.
 • Accenture Consulting Praha
 • KPMG Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Ernst & Young Bratislava
 • PricewaterhouseCoopers Lipsko
 • Robert Bosch Leinfelden, s.r.o.

V dňoch 8.5.2005 – 11.5.2005 prebehla na Ekonomickej univerzite v Bratislave evalvácia nemeckofónneho štúdia. Hodnotiaca komisia sa popri stretnutí s vedením Ekonomickej univerzity zúčastnila na vyučovacom procese v rámci nemeckofónneho štúdia a absolvovala stretnutie s absolventmi nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment a zástupcami podnikov, v ktorých sú absolventi zamestnaní. Na stretnutí boli ďalej prítomní slovenskí učitelia a študenti nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment.

Výsledkom evalvácie, ktorej závery sú jednoznačne pozitívne, je schválenie ďalšieho financovania nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment zo strany Deutscher Akademischer Austauschdienst. Kladný posudok evalvačnej komisie je pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave motivujúci, svedčí o kvalite tohto študijného programu a zaväzuje Ekonomickú univerzitu, aby študijný program Medzinárodný finančný manažment naďalej rozvíjala.