Literatúra

MAKROEKONÓMIA

 

1. Dornbush, R., Fischer, S.: Makroekonomie, 6. vyd., Praha: SPN a Nadace Economics, 1994.
2. Lisý, J.: Makroekonómia 1. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. Bratislava: IURA EDITION, 1999.
3. Gonda, V.: Makroekonómia 2. Peniaze a monetárne teórie. Bratislava: IURA EDITION, 1999.
4. Hontyová, K.: Makroekonómia 3. Štátny rozpočet, mena a medzinárodné ekonomické vzťahy. Bratislava: IURA EDITION, 2000.
5. Táncošová, J.: Makroekonómia 4. Inflácia. Bratislava: IURA EDITION, 2000.
6. Piovarčiová, V.: Makroekonómia 5. Teória kapitálového trhu. Bratislava: IURA EDITION, 2000.
7. Přívarová, M.: Makroekonómia 6. Rovnováha a nerovnováha v ekonomickej teórii. Bratislava: IURA EDITION, 2001.
8. Rozborilová, D.: Makroekonómia 7. Teórie spotreby, úspor, investícií a vládnych výdavkov vo väzbe na výkonnosť ekonomiky. Bratislava: IURA EDITION, 2001.
9. Martincová, M.: Makroekonómia 8. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém. Bratislava: IURA EDITION, 2001.
10. Muchová, E.: Európska menová únia (teoretické predpoklady a praktické skúsenosti). Bratislava: Ekonóm,1999.              

 

MIKROEKONÓMIA

1. Fendeková, E. – Strieška, Ľ.: Mikroekonómia. Bratislava: EKONÓM, 2003.
2. Fendek, M.: Kvantitatívna mikroekonómia. Bratislava: IURA EDITION, 1999.
3. Fendek, M. – Fendeková, E.: Mikroekonomická analýza. IURA EDITION, 2008.
4. Fendeková, E. a kol.: Zbierka úloh z mikroekonomie. IURA Edition, 2009.

NEMECKÝ JAZYK

 

1. Ondrčková, E. – Lišková, D.: Wirtschaftsdeutsch im Unternehmen. Bratislava: SPRINT, 2003.
2. E. Ondrčková - D. Lišková: Einfuhrung in die Wirtschaftssprache. Sprint, 2010.