Čiastkové frankofónne štúdium

Kontakt:

Koordinátorka:

Svetlana Valigurská
svetlana.valigurska@euba.sk

Čiastkové frankofónne štúdium je  určené pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Záujemcovia o štúdium môžu  študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia. Výučba  vybraných predmetov spoločného základu sa uskutočňuje vo francúzskom jazyku. Prednášajú profesori a pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Lyon a Univerzity Cergy-Pontoise. Študenti zúčastnení na programe majú možnosť absolvovať študijný pobyt na francúzskych univerzitách s cieľom vypracovať bakalársku prácu. Po úspešnom absolvovaní štúdia vo francúzskom jazyku, vrátane vypracovania bakalárskej práce, resp. jej resumé v prípade neúčasti na študijnom pobyte vo Francúzsku, študenti  získavajú certifikát podpísaný rektorom EU v Bratislave a certifikát Univerzity v Cergy-Pontoise v Paríží.

Cieľ programu čiastkového frankofónneho štúdia

Program podporuje vzťahy a spoluprácu medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EU) a francúzskymi vysokoškolskými inštitúciami a napomáha zbližovaniu študijných plánov a diplomov medzi Slovenskom a Európskou úniou. Navyše, vzdelávanie študentov Ekonomickej univerzity vo francúzskom jazyku vytvára platformu pre spoluprácu s frankofónnou obchodnou sférou.

 

Partnerské univerzity

Frankofónne štúdium je výsledkom dlhoročnej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a francúzskymi univerzitami.

Štruktúra a obsah programu

Výučba sa uskutočňuje výhradne vo francúzskom jazyku. Prednášateľmi sú pedagógovia Ekonomickej univerzity a francúzskych univerzít, ktoré na programe participujú. 

Študijný program pozostáva z nasledovných predmetov akreditovaných na EU:


  • Marketing (5 kreditov)
  • Prípadové štúdie z marketingu (3 kredity)
  • Medzinárodné hospodárske vzťahy (5 kreditov)
  • Strategický marketing (5kreditov)
  • Štatistika (5 kreditov)
  • Ekonomická teória I. (5 kreditov)
  • Ekonomická teória II. (5 kreditov)
  • Bakalárska práca (15 kreditov)
  • Účasť na videokonferenciách

 

Celkový počet kreditov: 48

Cieľová skupina

Program je určený  všetkým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, pokiaľ študovali na strednej škole francúzsky jazyk ako prvý alebo druhý cudzí jazyk. Predpokladom štúdia je riadny zápis študenta na EU. Do programu sa môžu prihlásiť študenti už v 1. ročníku štúdia na univerzite u garanta frankofónneho štúdia prof. Ing. Jaroslava Kitu, PhD. (Obchodná fakulta - 5D 39) pred začatím semestra.

 

Zároveň na začiatku príslušného akademického roka je študent povinný nahlásiť na študijnom oddelení svojej fakulty frankofónne predmety, ktoré navštevuje a zaevidovať sa ako študent frankofónneho štúdia. Výučby vybraných predmetov sa môžu zúčastniť aj zahraniční študenti, ktorí prichádzajú na EU v rámci medzinárodných výmenných programov.

 

Výber a zápis predmetov

Každý študent je povinný zosúladiť svoj študijný plán v rámci frankofónneho štúdia so študijným plánom fakulty, na ktorej študuje. V rámci frankofónneho štúdia si môže študent zvoliť aj predmety iných fakúlt. Evidenciu zvolených predmetov je študent povinný nahlásiť na študijnom oddelení danej fakulty, ktorej predmet si zvolil, a tiež na študijnom oddelení fakulty, na ktorej študuje. Výučba predmetov a ich úspešné ukončenie predpísanou formou, v rámci výberových predmetov, bude študentovi uznaná materskou fakultou ako povinný, resp. výberový predmet v zmysle študijného plánu tejto fakulty. Všetky predmety vyučované francúzskymi a slovenskými učiteľmi je študent povinný navštevovať. V prípade, že študent počas štúdia absolvoval študijný pobyt vo Francúzsku, môžu byť predmety, z ktorých vykonal skúšku na francúzskych univerzitách, uznané za predmety čiastkového frankofónneho štúdia.

 

Záverečná (bakalárska práca)

Tému bakalárskej práce si študent zvolí v 2. ročníku štúdia na EU. Záverečnú (bakalársku) prácu musí študent vypracovať dvojjazyčne, t. j. v slovenskom a vo francúzskom jazyku. Rozsah bakalárskej práce je 30 strán v slovenskom jazyku s úplným francúzskym prekladom v prípade, že sa študent zúčastnil študijného pobytu vo Francúzsku, resp. 30 strán v slovenskom jazyku s 10 stranami resumé vo francúzskom jazyku, ak sa študent študijného pobytu vo Francúzsku nezúčastnil. Túto prácu vypracuje každý študent. Jeden exemplár záverečnej (bakalárskej) práce odovzdá študent koordinátorovi frankofónneho štúdia pre účely certifikácie a ostatné požadované exempláre na príslušnej katedre v súlade so všeobecnými pokynmi pre odovzdávanie záverečných prác.

 

 

Skúšky    

Každý predmet sa končí písomnou prácou, ktorá je rozhodujúcim kritériom pre úspešné ukončenie predmetu. Do hodnotenia predmetu sa môže započítať aj známka zo semestrálnej práce, ak je táto súčasťou predmetu. Kritériá hodnotenia jednotlivých predmetov sú totožné s kritériami hodnotenia v rámci riadneho štúdia na Ekonomickej univerzite.

 

Každú skúšku je možné opakovať raz. Pri neúspešnom zvládnutí druhého termínu, pred konečným stanovením výslednej známky, môže študent vykonať doplňujúcu ústnu skúšku. V prípade, že študent na skúške opakovane nevyhovel, postupuje sa podľa ustanovení študijného a skúšobného poriadku fakulty, na ktorej študent študuje v rámci riadneho štúdia.

 

Dosiahnuté výsledky sa započítavajú do rámca riadneho štúdia na Ekonomickej univerzite. Transkripciu známok uskutočňuje koordinátor frankofónneho štúdia v tom prípade, ak francúzsky pedagóg, u ktorého bola skúška vykonaná, sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky. V opačnom prípade zapíše výsledok skúšky do výkazu o štúdiu a príslušných skúšobných hárkov francúzsky pedagóg.

 

Študijné pobyty vo Francúzsku

Študenti participujúci na frankofónnom štúdiu majú možnosť absolvovať študijný pobyt (program Erasmus) na francúzskych univerzitách v rámci svojej fakulty s cieľom vypracovania záverečnej práce. Podmienkou účasti na študijnom pobyte je absolvovanie predmetov frankofónneho štúdia a schválená štruktúra záverečnej práce slovenským vedúcim.

Certifikát       

Študent, ktorý úspešne ukončí celé štúdium vo francúzskom jazyku, vrátane vypracovania diplomovej práce, získa certifikát podpísaný rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave a certifikát Univerzity Cergy-Pontoise v Paríži.